, . gada . .


UZŅEMŠANA VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 10. klasē

Lūdzam iepazīties ar kārtību, kādā izglītojamie tiks uzņemti Salaspils 1. vidusskolas 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmās.

Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu.

iesniegumu iesniegšana un pretendentu reģistrācija:

izglītības dokumentu par pamatizglītības iegūšanu iesniegšana/ papildus iesniegumu iesniegšana:

Iesniegumus par uzņemšanu 10.klasē paraksta un iesniedz pretendenta vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Izglītības dokumentu (apliecība par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksts) kopijas drīkst iesniegt pats pretendents, uzrādot dokumentu oriģinālus. Piesakoties elektroniski, aizpildītu un elektroniski parakstītu iesniegumu nosūta no sava e-pasta uz skolas norādīto e-pastu: [email protected]


Iesniegums uzņemšanai 10. klasē (klātiene)

Iesniegums uzņemšanai 10. klasē (elektroniski)

Mēs piedāvājam:

UZŅEMŠANA PAMATIGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 1. KLASĒ


Lūdzam iepazīties ar aktuālo informāciju (vecāku sapulces prezentācija)!

Lūdzam iepazīties ar kārtību, kādā izglītojamie tiks uzņemti Salaspils 1. vidusskolas 1.klasē pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmās

Uzņemšana 1. klasē 2024./25. m. g. Salaspils 1. vidusskolā notiek no 1. marta līdz 14. martam saskaņā ar Salaspils novada domes noteikumiem:
NOTEIKUMI "Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs";
LĒMUMS par grozījumiem Salaspils novada domes 2021.gada 14.janvāra noteikumos “Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”;
LĒMUMS par vispārējās izglītības iestādēs uzņemamo izglītojamo prognozējamo maksimālo skaitu;


Pirms iesnieguma veidlapas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar:
Skolas nolikumu
Skolas iekšējās kārtības noteikumiem;

Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu.
iesniegums uzņemšanai elektroniski;
iesniegums uzņemšanai klātienē;

Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē:
• piesakoties elektroniski, aizpildītu un elektroniski parakstītu iesniegumu nosūta no sava e-pasta uz skolas norādīto e-pastu: [email protected]
Elektronisko iesniegumu iesniegšana notiek visu diennakti no 1. marta līdz 14. martam;
• iesniegumu pieņemšana klātienē notiek no 1. marta līdz 14. martam tikai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 19.00 Lauku ielā 1 pie dežuranta.

Informācija vecākiem par SIA "Galss Buss" un AS "Nordeka" bezkontakta braukšanas kartes iegādi un izmantošanu

Lūdzam iepazīties ar aktuālo informāciju šeit.

Iesniegumi braukšanas kartiņām:

SKATĪT Salaspils novada domes informāciju par pieteikšanos uz 1. klasi un e-pakalpojumu izmantošanu.UZŅEMŠANA PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 2.-9. klasēs un vidējās izglītības 11.-12.klasēs

No 3.jūnija notiks izglītojamo uzņemšana 2.-9.klasēs un 11.-12.klasēs Salaspils 1. vidusskolā

Brīvo vietu skaits 2.-12.kl. 2024./25.m.g. ŠEIT

Uzņemšana notiek saskaņā ar "Kārtību, kādā izglītojamos uzņem Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās izglītības programmās".

Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu un sekmju izrakstu.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.

• elektroniski e-pasts: [email protected]
• klātienē iesniedz skolas dežurantam, kurš reģistrē attiecīgi saņemto iesniegumu

Iesniegumu veidlapas:

elektroniskais iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē;
klātienes iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē;
iesniegums uzņemšanai pamatizglītības speciālajā programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem elektroniski;
iesniegums uzņemšanai pamatizglītības speciālajā programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem klātienē.

Izglītojamo uzņemšana vispārējās izglītības programmas 11. un 12.klasē

  1. Vispārējās vidējās izglītības programmas 11. vai 12.klasē izglītojamos uzņem, ja Skolas piedāvātajā izglītības programmā atbilstošajā virzienā ir brīvas vietas.
  2. Vispārējās vidējās izglītības programmas 11. vai 12.klasē uzņem tos izglītojamos, kuriem gada
  3. vērtējumi iepriekš iegūtā izglītības dokumentā (liecībā), attiecīgi 10. vai 11.klasē, visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm.
  4. Pretendējot uz uzņemšanu Skolas 11. vai 12.klasē, izglītojamajam ir jāiesniedz Skolas lietvedībā sekojoši dokumenti:
  5. Izglītojamajam tiek noteikta individuāla saruna ar Skolas direktoru vai vietnieku.