, . gada . .Skolas mērķi un uzdevumi

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

Skolas uzdevumi:
• īstenot pilnu pamatizglītības programmu atbilstoši valsts pamatizglītības standartam;
• īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
• izvēlēties izglītošanās darba metodes un formas;
• sadarboties ar vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem;
• efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos līdzekļus.

Salaspils 1.vidusskolas vīzija: mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts.

Skolas vērtības: ATBILDĪBA, CIEŅA, PIEDERĪBA

Atbildību vārdos un darbos, cieņu rīcībā un patriotismu sirdīs!

ATBILDĪBA - apzināta darbība, kas ļauj regulēt uzvedību. Ikviens savu atbildību pauž caur attieksmi pret sevi, citiem, dabu un apkārtesošajiem procesiem. CIEŅA - personas, vides un notikumu nozīmīguma apzināšanās, vērtības piešķiršana ar morāli, ētiskumu un godprātīgu rīcību. PIEDERĪBA - vēlme ikdienā rūpēties par savu valsti, pilsētu un skolu, par tās ilgtspējību un turpinājumu, augot līdzi laikam.
Kas to raksturo?
• pozitīvs skolas mikroklimats un sirsnīgas attiecības,
• pienākums veikt uzticēto,
• sekošana skolēnu izaugsmei,
• problēmu risināšana un plānošana.
Kas to raksturo?
• komandas darbs,
• prasme pieņemt lēmumus,
• izveidots savs mācīšanās stils,
• spēja saprast un pārvaldīt sevi.
Kas to raksturo?
• pozitīva attieksme pret skolu,
• ieinteresētība un iesaiste skolas dzīvē,
• skolēnu un skolas darbinieku iniciatīva jauniem izaicinājumiem.