, . gada . .Salaspils 1. vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

Pamatizglītības programma (21011111)

Pamatizglītības programma tiek īstenota deviņu gadu laikā Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā. Pamatizglītības programmas īstenošana nodrošina
• izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm;
• rada pamatu izglītojamā turpmākai izglītībai;
• veicina izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību;
• sekmē izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Speciālās pamatizglītības programmas izvēle pamatota tikai ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Izglītojamiem, kas apgūst šo speciālo pamatizglītības programmu:
• tiek veidots individuāls plāns, ko veido obligātās mācību stundas un nepieciešamās speciālās korekcijas nodarbības – individuālas nodarbības mācību priekšmetos, kuros ir grūtības mācībās, logopēdijas nodarbības, ārstnieciskā vingrošana;
• skolotājs izvēlas un izmanto atbilstošas metodes un paņēmienus, ņem vērā speciālistu ieteikumus darbā ar konkrēto bērnu, izvērtē mācību satura apjomu;
• pārbaudes darbiem (arī valsts noteiktajiem) paredz ilgāku laiku, papildu skaidrojumu un atgādnes;
• netiek noteikts vairāk par vienu pārbaudes darbu dienā;
• 5.,7. un 8. klasē nenosaka mācību gada nobeiguma pārbaudījumus.

Programmas akreditētas līdz 2024. gada 2. maijam.

Vispārējās vidējās izglītības programma (310116011)

Papildus piedāvā:
• individuālo darbu grupās pēc stundām sākumskolā;
• logopēdiskās nodarbības;
• psihologa konsultācijas;
• fakultatīvās nodarbības;
• interešu izglītību.