, . gada . .Salaspils 1. vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

Pamatizglītības programma (21011111)

Pamatizglītības programma tiek īstenota deviņu gadu laikā Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā. Pamatizglītības programmas īstenošana nodrošina
• izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm;
• rada pamatu izglītojamā turpmākai izglītībai;
• veicina izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību;
• sekmē izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Speciālās pamatizglītības programmas izvēle pamatota tikai ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Izglītojamiem, kas apgūst šo speciālo pamatizglītības programmu:
• tiek veidots individuāls plāns, ko veido obligātās mācību stundas un nepieciešamās speciālās korekcijas nodarbības – individuālas nodarbības mācību priekšmetos, kuros ir grūtības mācībās, logopēdijas nodarbības, ārstnieciskā vingrošana;
• skolotājs izvēlas un izmanto atbilstošas metodes un paņēmienus, ņem vērā speciālistu ieteikumus darbā ar konkrēto bērnu, izvērtē mācību satura apjomu;
• pārbaudes darbiem (arī valsts noteiktajiem) paredz ilgāku laiku, papildu skaidrojumu un atgādnes;
• netiek noteikts vairāk par vienu pārbaudes darbu dienā;
• 5.,7. un 8. klasē nenosaka mācību gada nobeiguma pārbaudījumus.

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (21012111) 3., 6. un 9. klasē

No 1. klases uzsvars tiek likts uz padziļinātu angļu valodas apguvi. Līdz 9.klasei skolēni mācās trīs svešvalodas.

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111) 3., 6. un 9. klasē

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā uzsvars tiek likts uz padziļinātu matemātikas apguvi. No 1. līdz 9. klasei skolēni apgūst mācību priekšmetu “Datorika”. Datorikas programma

Programmas akreditētas līdz 2024. gada 2. maijam.

Vispārējās vidējās izglītības programma (310116011)

Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (31011011) 12. klasē

Vispārizglītojošais virziens samēro mācību priekšmetu piedāvājumu, līdzsvarojot visas izglītības jomas. Skolēni apgūst obligātos vispārizglītojošos mācību priekšmetus, sociālo zinību un matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību, kultūrizglītības bloka priekšmetus.

Vispārājās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (31013011) 12. klasē

Papildus piedāvā:
• individuālo darbu grupās pēc stundām sākumskolā;
• logopēdiskās nodarbības;
• psihologa konsultācijas;
• fakultatīvās nodarbības;
• interešu izglītību.