, . gada . .


Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

(Izstrādāta pamatojoties uz Ministru Kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumiem Nr. 89.)

1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki par to informē klases audzinātāju vecāku izvēlētajā kavējumu pieteikšanas veidā (īsziņa, zvans, e-klase, e-pasts).

2. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecāki iesniedz klases audzinātājam rakstisku iesniegumu.

3. Klases audzinātājs dienas laikā noskaidro iemeslus tiem izglītojamiem, kuru vecāki nav devuši informāciju par neierašanās iemesliem.

4. Dienas beigās klases audzinātājs reģistrē mapē „Neattaisnotie kavējumi” skolēnus, par kuriem nav ziņu attiecīgajā dienā.

5. Par neieradušos izglītojamo informācijas apkopošanu atbildīgs direktora vietnieks audzināšanas darbā.

6. Ja izglītojamajam semestra laikā ir 20 neattaisnoti kavētas stundas, skolas administrācija nosūta vecākiem brīdinājuma vēstuli.

7. Ja pēc brīdinājuma vēstules situācija nemainās, tiek informēta pašvaldības izglītības pārvalde un darbā iesaistās sociālais dienests, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.

Apstiprināta ar 2011. gada 11. aprīļa rīkojumu Nr. 59-i.