, . gada . .


INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils 1. vidusskola”, reģ.nr. 90001268603, adrese: Lauku iela 1, Salaspils. LV-2121, tālr. 67946814, [email protected], ir pārzinis Jūsu un Jūsu bērna (turpmāk – izglītojamais) personas datu apstrādei.

Salaspils novada pašvaldības personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]

Informējam, ka Salaspils novada pašvaldība iestāde “Salaspils 1. vidusskola” (turpmāk – izglītības iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.

Izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas par izglītojamo:
1) identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, personas apliecinoša dokumenta dati) un kontaktinformāciju (adrese, e-pasts, tālruņa numurs);
2) bērnu raksturojošu informāciju, piemēram, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība u.c.;
3) informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu bērna drošību un aizsardzību iestādē, piemēram, tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c.;
4) informāciju par speciālās izglītības nepieciešamību;
5) informāciju par bērna veselības stāvokli;
6) informāciju par iestādes apmeklējumiem, piemēram, apmeklēto un neapmeklēto nodarbību skaits un iemesls;
7) informāciju par iepriekšējām izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas;
8) informāciju par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi, kā arī par pieteikumiem dalībai sacensībās/ olimpiādēs/ konkursos un sacensību/ olimpiāžu/ konkursu rezultātiem;
9) informāciju par uzvedību iestādē;
10) informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piemēram, audio vai video ieraksti.

Par Jums kā izglītojamā likumisko pārstāvi izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas: identificējošo informāciju (vārds, uzvārds) un kontaktinformāciju (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Izglītības iestāde apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos ar Jums.

Izglītojamā personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktu, apstrādā šādiem mērķiem:
1) organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. uzraudzīt izglītojamā mācību priekšmetu apgūšanas progresu un izglītības vajadzības;
2) organizēt izglītības iestādes pedagoģisko procesu, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu t. sk. elektroniskā veidā (sistēmā E-klase), kā arī nodrošinātu izglītības iestādes saziņu ar izglītojamā likumisko pārstāvi un izglītojamo;
3) skolēnu brīvpusdienu uzskaiti no pirmās līdz divpadsmitais klasei;
4) uzraudzīt izglītojamā veselības stāvokli, t.sk. izvērtēt izglītojamā intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus, kā arī nodrošināt medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā;
5) nodrošināt ar mācību grāmatām izglītības iestādes bibliotēkā.

Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.

Izglītojamā personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, apstrādā šādiem mērķiem:
1) nodrošināt interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas;
2) nodrošināt izglītojamā dalību projektos, ko finansē Eiropas Savienība;
3) izvērtēt izglītojamā izglītības vajadzības;
4) informēt sabiedrību par izglītojamo sasniegumiem un izglītības iestādes darbību;
5) uzturēt attiecības ar absolventiem, uzturēt absolventu sarakstus;
6) plānot un organizēt izglītības procesa pārvaldību, pētniecību un statistisko analīzi, tostarp to, kas tiek noteikta normatīvajos aktos.

Informējam, ka attiecībā uz izglītojamā fotografēšanu vai filmēšanu, attēlu vai videoierakstu publiskošanu, ko veic izglītības iestāde, likumiskie pārstāvji tiek informēti atsevišķi, kā arī noteiktos gadījumos tiek prasīta attiecīga piekrišana šādai datu apstrādei.

Izglītojamos fotogrāfiju vai videoierakstu izmantošana bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu vai citiem datiem izglītības iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, izglītības iestādes tīmekļa vietnē vai citos informācijas resursos, vai publiska to izmantošana izglītības iestādes telpās – uzskatāma par ilustratīvi māksliniecisku mērķi un pieļaujama bez atsevišķas saskaņošanas ar pilngadīgajiem izglītojamajiem vai nepilngadīgo izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem.

Izglītojamo fotogrāfiju vai videoierakstu publicēšana vai izvietošana izglītības iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, izglītības iestādes tīmekļa vietnē vai citos informācijas resursos, vai izglītības iestādes telpās ar vārdu un uzvārdu, kā arī citu identificējošo informāciju par izglītojamo, pieļaujama ar pilngadīgo izglītojamo vai nepilngadīgo izglītojamo likumisko pārstāvju piekrišanu.

Izglītojamajiem un vecākiem ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi personīgai izmantošanai fotogrāfē vai veic videoierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks piemēroti.

Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem ir nepieciešams veikt izglītojamā personas datu apstrādi, lai informētu sabiedrību par izglītības iestādes darbību un nodrošinātu iespēju sekot tās aktualitātēm. Ja izglītojamā likumiskais pārstāvis nevēlas, ka tiek publiskoti izglītojamā personas dati (tostarp, attēls), aicinām likumisko pārstāvi informēt par to izglītības iestādi.

Papildus informējam, ka izglītojamā personas dati tiks izmantoti vēsturiskiem mērķiem, lai nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par izglītības iestādes dzīvi, ka arī izglītojamā personas dati var tikt izmantoti dažādu pētniecības darbu veikšanai un statistikas nodrošināšanai. Informējam, ka statistikas informācijā tiks atspoguļoti anonīmi personas dati.

Informējam, ka izglītojamā personas datus izglītības iestāde nepieciešamības gadījumā nodos šādām trešajām pusēm:
1) Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija;
2) citām izglītības iestādēm, ja izglītojamais turpinās mācīties citā izglītības iestādē;
3) medicīnas iestādei vai ārstniecības personai, ja izglītojamajam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības;
4) Salaspils novada domes Izglītības daļai;
5) bērnu tiesību aizsardzības iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti;
6) personām, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.

Informējam, ka izglītības iestāde glabās Jūsu bērna un Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad izglītības iestāde glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Savukārt attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis izteiksiet piekrišanu, izglītības iestāde apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Jums kā pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskajam pārstāvim ir šādas tiesības:
1) ja par Jūsu bērnu vai Jums izglītības iestāde apstrādā nepareizus/ neprecīzus/ neaktuālus personas datus, lūgt izglītības iestādei precizēt nepareizos/ neprecīzos/ neaktuālos personas datus;
2) piekļūt Jūsu vai Jūsu bērna personas datiem, proti, lūgt izglītības iestādei informāciju, kādus personas datus izglītības iestāde apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums, papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;
3) lūgt dzēst sava bērna vai Jūsu personas datus, informējam, ka izglītības iestāde nedzēsīs Jūsu bērna vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstādi nosaka normatīvie akti;
4) nodrošināt datu pārnesamību, proti, lūgt izglītības iestādei nosūtīt tās rīcībā esošos personas datus citai iestādei elektroniski, informējam, ka šo tiesību var realizēt, ja personas dati ir elektroniskā formā un atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulā norādītajiem nosacījumiem;
5) lūgt ierobežot Jūsu bērna vai Jūsu personas datu apstrādāšanu noteiktos gadījumos, piemēram, ja Jūs norādāt, ka izglītības iestāde apstrādā neprecīzus personas datus, tad iestāde ierobežos personas datu apstrādi uz brīdi, kamēr pārbauda personas datu pareizību;
vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka izglītības iestāde pretlikumīgi apstrādā Jūsu bērna vai Jūsu personas datus.

Plašāka informācija pieejama Salaspils novada pašvaldības Privātuma politikā: http://www.salaspils.lv/privatums-politika