, . gada . .


Bibliotēka atvērta 8.30-16.30 katru darba dienu.

Salaspils 1. vidusskolas bibliotēka atrodas 1. stāvā Lauku ielas korpusā. Skolas bibliotēka ir iecienīta vieta gan skolēnu, gan skolotāju vidū. Bibliotēka nodrošina skolēnus ar mācību materiāliem, daiļliteratūras grāmatām dažādiem vecuma posmiem. Skolotajiem tiek piedāvāta jaunākā metodiskā literatūra.

Lasītavā notiek bibliotēkas stundas, ikgadējais čaklāko lasītāju pasākums, konkursi, kā arī bibliotēkā tiek veidotas dažādas tematiskās izstādes.

Salaspils 1. vidusskolas bibliotēkā:
• ~ 1300 reģistrēti lasītāji;
• ~ 27 000 reģistrētas grāmatas (daiļliteratūra, mācību grāmatas, uzziņu un metodiskā literatūra);
• periodiskie izdevumi ("Ir", "Ilustrētā Junioriem", "Ilustrētā Vēsture", "Avene", "Skola & Ģimene" u.c.);
• 2 datori ar interneta pieslēgumu mācību darba veikšanai;
• dažādas galda spēles;
• mājīgas telpas, kurās mācīties vai atpūsties starpbrīžos.

Skolas bibliotēkā pieejamās grāmatas atrodamas arī elektroniskajā katalogā: https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/2/home.aspx.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/salaspils-1-vidusskolas-biblioteka.


Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai" ietvaros skolā pirmo reizi tika īstenota lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2021. gadā kopumā programma darbojās 856 Latvijas bibliotēkās un skolās, tostarp arī 71 latviešu diasporas centrā 30 pasaules valstīs.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Dalībnieku uzdevums bija izlasīt sešas izvēlētās vecuma grupas grāmatas līdz februāra vidum un aizpildīt elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu.

Sirsnīgs paldies 3.d klases audzinātājai Initai Zalakai par žūrijas popularizēšanu. 3.d klase jau otro gadu aktīvi iesaistās “Bērnu, jauniešu žūrijas” grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Šoreiz grāmatu vērtēšanā piedalījās Gvido Rakstiņš, Daniella Nagle, Viktorija Bormane, Dominika Dedele, Ļevs Heimanis, Austra Stuģe, Artis Šuvcāns, Santa Gabrāne, Elizabete Šabane, Gustavs Kalve un Makss Javičs. Pa kādai žūrijas grāmatai izlasīja arī 3.e klases skolēni, taču līdz vērtēšanai tika Kristers Irbe. Žūrijas grāmatu kolekcija arī turpmāk būs pieejama lasīšanai skolas bibliotēkā.

Paldies visiem par piedalīšanos!
Lai saglabājas lasītprieks arī turpmāk! Novēl bibliotekāre Līga

3.d klase ar audzinātāju Initu Zalaku