, . gada . .


Skolēnu padome Salaspils 1. vidusskolā

Skolēnu padomi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses.

Galvenie uzdevumi:
• sadarboties ar skolas administrāciju un citām institūcijām skolā;
• radoši strādāt, būt aktīviem, pierādīt sevi, ticēt sev, cienīt citus un sevi;
• uzklausīt skolēnu un skolotāju viedokļus;
• plānot un organizēt ārpusstundu aktivitātes;
• iemācīties pieņemt lēmumus un sekot to izpildei;
• attīstīt prasmes, aizstāvēt savu viedokli un citu intereses;
• apgūt pieredzi un prasmes, kontaktēties ar sabiedrības un varas pārstāvjiem un masu informācijas līdzekļiem;
• veidot pozitīvu mikroklimatu un atmosfēru skolā;
• apgūt prasmes noteikumu un likumu formulēšanā un pildīšanā;
• apzināt un risināt skolas, skolēnu problēmas;
• pieredzes apmaiņa pašu skolā un citur;
• skolas tēla veidošana (sadarbība ar presi, TV, ciemiņu uzņemšana u.c.);
• līdzdalība skolas budžeta sastādīšanā un izlietošanā.

Skolēnu padomē ir ne mazāk kā 10 skolēni, kurus izvirza 7.-12.klašu kolektīvi. Katru mācību gadu sastāvs mainās. To vada ievēlēts skolēnu padomes prezidents.

Skolēnu padomes mājas lapa


2022./2023. m.g.

Skolēnu padome 2022./23.m.g.


2021./2022. m.g.

Skolēnu padome 2021./22.m.g.
Maksims Larionovs (12.a - skolēnu padomes prezidents), Krista Bella Žagare (12.a - prezidenta vietniece,) Marta Dženifera Unāme (12.a), Ernests Kupčs (12.a), Arina Šarapova(12.a), Agnese Cunska (11.A), Evija Petrovska (11.A), Nikola Smikerste (11.A), Elīna Gailuma (11.A), Daniils Zemīts (11.b).


2020./2021. m.g.

Skolēnu padome 2020./21.m.g.

2020./21. m.g. aizsākās ar jauno dalībnieku uzņemšanu Skolēnu padomes sastāvā. Pēc nepilna mēneša dalībnieku skaits palielinājās par 10 ieinteresētiem un darīt gribošiem jaunpienācējiem. Tagad SP komandā darbojas 20 radoši prāti, par kuriem šogad atbildīgā ir atkārtoti ievēlētā prezidente Daniela Vanceviča (12.b), prezidentes vietniece Aivija Grasa (12.b) un Inga Vītuma - Brūvere (direktores vietniece audzināšanas darbā).

Šis gads visu darbos ir ieviesis jaunas un nepierastas darba metodes. Arī Skolēnu padomei nācās pielāgoties jaunajam mācību procesam. Visas sēdes kopš 1. septembra norisinājās Microsoft Teams platformā, kurā diskutēt un radīt jaunas idejas ir tikpat viegli kā atrodoties klātienē pie apaļā pārrunu galda.

“Mēs, Skolēnu padome, esam priecīgi, ka varam turpināt dalīties ar savām idejām un iepriecināt skolēnus. Protams, vīruss liek par sevi manīt, bet mēs drīzumā plānojam atgriezties skolas sienās un turpināt baudīt skolas dzīvi ar visiem kopā!” ar savām pārdomām dalās Skolēnu padomes prezidente Daniela Vanceviča.

Par mūsu aktivitātēm lasiet skolēnu padomes mājas lapā.