, . gada . .


Salaspils 1. vidusskolā uz 2018./2019. m.g. 1. septembri mācās 1054 skolēni. Kopā ir 43 klašu komplekti.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
• Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2018./2019.m.g. mācības uzsāka 441 skolēns no 1. līdz 9. klasei.
• Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 164 1., 2. un 4. - 7. klašu skolēni.
• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 273 1., 2. un 4. - 8. klašu skolēni.
• Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 52 9. klašu skolēni.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 56 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (3103011), kurā 2018./19.m.g. mācības uzsāka 46 10. -12.kl. skolēni.
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2018./2019.m.g. mācības uzsāka 22 skolēni no 1. līdz 8. klasei.

Skolā ir 137 darbinieki, no tiem 91 pedagoģiskais darbinieks:
• skolas direktors, direktora vietnieki - 6 darbinieki;
• 75 skolotāji;
• 5 interešu izglītības skolotāji;
• izglītības psihologs;
• 2 speciālie pedagogi;
• logopēds;
• bibliotekārs.


2018./19.m.g. Salaspils Gada skolotāja titulu iegūst

latviešu valodas un literatūras skolotāja Laima Pamiljane.


2018./19.m.g. noslēdz skolotāji (20. jūnijs)

Tuvojošos Līgo svētku noskaņās direktore aicināja pedagogus uz noslēguma pasākumu, kurā viņa pateicās ikvienam par ieguldījumu kopējā darbā, vairāki saņēma Goda rakstus un piemiņas balvas. Īpaši lepojamies ar 6 skolotājām, kas ieguva augstāko gada darba novērtējumu - tradicionālo balvu "Pūci".

Tās ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Laima Pamiljane, matemātikas skolotājas Aiga Priedniece un Dace Kontrimiene, bioloģijas skolotāja Anna Grenciņa-Grencione, angļu valodas skolotāja Maija Rozenšteine un sākumskolas skolotāja Agita Grigorjeva.


Pirmo izglītības dokumentu saņem devīto klašu absolventi (15. jūnijs)

9.a klase ar audzinātāju Natāliju Novicku


Sākumskolēni "Krāsainajā un Dzīvespriecīgajā Pasaulē" (14. jūnijs)

"Vēlamies izteikt pateicību par skolas rīkoto un Agitas Grigorjevas vadīto nometni "Krāsainā pasaule". Bērns bija ļoti priecīgs par katru tur pavadīto dienu, jo nometne bija ne vien interesanta, bet arī izglītojoša. Bērns bija ļoti bēdīgs, kad pienāca nometnes noslēdzošā diena, jo vēlējās atkal turp doties," raksta kāda nometnes dalībnieka vecāki.

Sākoties vasaras brīvlaikam, Salaspils 1.vidusskolā tika organizētas nometnes “Krāsainā Pasaule” un “Dzīvespriecīgā Pasaule”. Bērni darbojās dažāda veida aktivitātēs, veica dažādus uzdevumus, guva pozitīvas emocijas. Tāpat viņi ieguva pieredzi, kā var mērķtiecīgi un interesanti pavadīt dienu.

Analizējot ikdienas darbu, bērni spēja izteikt savu pieredzēto un piedzīvoto, pārrunāt to ar citiem. Pie nometnes dalībniekiem ieradās stikla pūtēji. Skolēni ar lielu interesi klausījās un skatījās, kā top dažādas lietas no stikla. Tāpat katram bija dota iespēja darboties praktiski - izpūst stiklu.

Nometnes noslēgumā ciemos bija atbraukusi SIA Filmu studija “Animācijas brigāde”. Nodarbības vadītājs stāstīja par animācijas filmu tapšanas procesu, tajā iesaistītajām profesijām, darba specifiku un nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, strādājot filmu veidošanas jomā. Bērni uzzināja, kā tiek veidotas dekorācijas, filmu tēli un rekvizīti, nometnes dalībniekiem bija iespēja aplūkot izstādi ar leļļu filmās redzētiem tēliem, dekorācijām un rekvizītiem. Pasākuma noslēgumā - saruna ar skolēniem. Šis pasākums tika īstenots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nometnes vadītāja Agita


2018./19.m.g. noslēgums (31. maijs)

Pirms divām nedēļām mācību stundas beidzās devītajām un divpadsmitajai klasei, šodien - visiem pārējiem. Ar pārliecību var teikt, ka šis mācību gads ir noslēdzies visai veiksmīgi, jo pirmo reizi skolā ir tik daudz skolēnu, kas visos mācību priekšmetos ir ieguvuši visaugstāko novērtējumu - "9" un "10" balles. Viņi ir 25! 25 skolas Goda raksti ir godam nopelnīti. 157 skolēni mācību gadu ir noslēguši ar ļoti labām un teicamām sekmēm ("8" - "10" balles), 105 skolēniem liecībās rindojas tikai "7", "8", "9" un "10", 26 skolēni 7. -12. klasēs kopumā uzrādījuši augstus mācību sasniegumus ar vidējo vērtējumu virs "8", tomēr kādā mācību priekšmetā "iesprucis" "6".

Apbalvoto saraksts.

Visa gada garumā tika uzskaitīti skolēnu sasniegumi olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās, krājot punktus Gada skolēna titulam, kā arī tika fiksēta skolēnu dalība dažādos pasākumos, lai noskaidrotu Gada aktīvāko skolēnu četrās klašu grupās. Rezultāti ir apkopoti un zināmi to īpašnieki.

Gada skolēni ir: Kristers Mārtiņš Gelašs (11.b), Artis Vijups (9.b), Uvis Gūtmanis (5.c), Ieva Logina (3.b).
Gada aktīvākie skolēni ir: Kristers Mārtiņš Gelašs (11.b), Rasma Sandra Knipše (9.c), Elīza Slokenberga (5.d), Ieva Logina (3.b).

Paldies šā gada veiksminiekiem! Visiem vēlam vasarā labi atpūsties, uzkrāt spēkus jaunajam darba cēlienam, lai nākamajā pavasarī apbalvoto pulks būtu vēl kuplāks!

Ieskatam...


Raibā ceturtdiena (30. maijs)

Atzīmes izliktas, taču mācību gads vēl nav beidzies. Šajā dienā skolēnus gaidīja visdažādākās aktivitātes. 1.-3.klašu skolēniem skolotāji Austris un Sandis organizēja sporta dienu, 4.-6.kl. notika orientēšanās sacensības skolas korpusos Lauku ielā, 7.-12.kl. skolēnu komandas uz EKO tūrdienu Salaspils Botāniskajā dārzā aicināja skolotāja Anna un EKO pulciņš. Ja kādai klasei starp aktivitātēm iegadījās brīvs brīdis, skolotāji organizēja radošas nodarbības mācību stundu ietvaros.
Interešu izglītības skolotāji Inita, Kristaps, Sandijs un Anda organizēja nodarbības "Fantāzijas papīrā", jaunsargu aktivitātēs, robotikā un teātra sportā.
Pedagogs-karjeras konsultants Uldis interesentiem bija sarūpējis tikšanos ar dzejnieku, mūziķi un producentu Guntaru Raču.
Tik raiba mums izvērtās pirmspēdējā mācību gada diena. Paldies visiem šīs dienas organizatoriem, veidotājiem un interesentiem!

Neliels ieskats 1.-3.kl. sporta dienā šeit.


Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana novada domē (28. maijs)

27. maija pēcpusdienā Salaspils novada dome uz apbalvošanas ceremoniju aicināja olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus. Īpaši sumināti tika 9.b klases skolnieks Artis Vijups un 12. klases skolnieks Niks Stafeckis, kuru sasniegumi ne reizi vien skolas vārdam likuši izskanēt gan novadu apvienībā, gan arī valstī.

7.-12. klašu olimpiāžu uzvarētāji un skolotāji


Skolas matemātiķi startē augsta līmeņa valsts sacensībās (27. maijs)

27.maijā notika Latvijas Universitātes A.Liepas MNS organizētā komandu olimpiāde 10 Latvijas labāko skolu komandām, kuras valsts matemātikas olimpiādē ieguva visvairāk punktu. Trīs skolas bija pārstāvētas ar divām komandām. Mūsu skolas komanda (Rasma Sandra Knipše, Artis Vijups, Aleksandra Kasakovska, Rinalds Valts Zariņš, sk. Aiga Priedniece) šajās matemātiskās elites sacensībās izcīnīja 8. vietu 13 komandu konkurencē.
Jūs bijāt un esat lieliski!
Skatīt olimpiādes bildes!


6.c klase programmēšanas projektus prezentē PII "Ritenītis" (27. maijs)

Turpinot sadarbību ar PII, 27. maija rītā 6.c klase kopā ar datorikas skolotājām Inu Kursīti un Silviju Zālīti un audzinātāju Daci Kontrimieni devās uz PII "Ritenītis", lai prezentētu programmēšanas projektus, jo to mērķis bija radīt lietotnes pirmskolas vecuma bērniem. Visus projektus bērnudārznieki uzņēma ar skaļiem aplausiem, bet paši izmēģināt izvēlējās tos, kas bija visvairāk iepatikušies. Projektu izstrādātāji noteikti guva vērtīgu uzstāšanās pieredzi, kā arī atgriezenisko saiti - sava projekta novērtējumu no auditorijas puses. Paldies "Ritenītim" par sirsnīgo uzņemšanu un sagādāto saldo pārsteigumu!

Prezentācijas norise bildēs.

Projektus skatiet un izmēģiniet "Digitālajās mācībās"!


Konkursa "Uzdrīkstos, domāju, radu!" 2. kārta (20. maijs)

17. maijā Salaspils 1. vidusskolas komanda "Spilsboti" piedalījās LU rīkotā konkursa "Uzdrīkstos, domāju, radu!" 2. kārtā, kas notika Latvijas Universitātes Zinātnes mājā. Konkursa 2. kārtā piedalījās 24 komandas no Latvijas skolām. Skolēni darbojās dabaszinātņu, programmēšanas un matemātikas stacijās, kā arī veidoja inženiertehnisku objektu, apvienojot visas šīs prasmes. Visi skolēni saņēma piemiņas diplomus un balviņas no konkursa atbalstītājiem. 5 labākās komandas saņēma apbalvojumus konkrētās nominācijās. "Spilsboti" ieguva nomināciju "Programmēšana". Balvā tika iegūta 2 h ekskursija uz virtuālās realitātes istabām.
Komandas sastāvs: Sandra Kirilova (5.c), Gustavs Dosbergs (5.c), Karlīna Koršuna (5.c), Emīlija Ausma Širaka (5.c), Valda Vasariete (5.c), Marks Žihars (4.d).
Skolotājas: Kristīne Kelerta un Ieva Pudža.


Skolas tradīcija - sadarbība ar PII (20. maijs)

Tūlīt, tūlīt būs šī mācību gada noslēgums. 9. un 12. klasei 17. maijā bija pēdējais zvans. Arī 1. klases skolēni drīz saņems savas pirmās liecības. Lai sveicināta vasara!

Taču 1. klases skolēni vēl paspēja uzņemt ciemiņus no PII. Tā ir skolas tradīcija – rudenī skolēni dodas ciemos pie PII audzēkņiem, lai pastāstītu par skolu, bet pavasarī PII bērni nāk iepazīties ar skolu, ar mācību stundām. Skolā viesojās gan Salaspils, gan Saulkalnes PII topošie pirmklasnieki. Viņi piedalījās matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, vizuālās mākslas un sporta stundās. Kopīgi veica dažādus uzdevumus.


Artis šogad jau 4. reizi uzvar valstī! (20. maijs)

Sestdien, 18. maijā, notika Latvijas atklātā datorikas olimpiāde, kurā Artis Vijups (9.b) atkal izcīnīja 1. vietu un nopelnīja 1000 EUR savu izcilo spēju un prasmju tālākai attīstīšanai.

Arti, skola ļoti lepojas ar Taviem sasniegumiem!


Mācāmies kopā! (20. maijs)

18. maijā noslēdzās informatīvu un izglītojošu nodarbību cikls Salaspils novada topošo pirmklasnieku vecākiem, kuru organizēja Salaspils 1.vidusskola ar Latviešu valodas aģentūras atbalstu. Lasīt vairāk...


Pie saldas balvas Eiropas dienas konkursā tiek mūsu 4.b klase (20. maijs)

Eiropas dienā, 9. maijā, 4.b klases skolēni piedalījās konkursā “Eiropas darbnīca”. Konkursa uzdevums - skaidrojošās vārdnīcas izveide. Skolēni izvēlējās kādu vērtību un minēja piemērus, kā šī vērtība izpaužas ģimenē, klasē, Latvijā, Eiropā. Eiropas darbnīcas uzdevumi mudina skolēnus būt zinošiem un aktīviem, kā arī pilnveido izpratni par ikviena iedzīvotāja lomu Latvijas, Eiropas un pasaules līdzveidošanā.

"16. maijā saņēmām balvu - saldumu grozu! Tagad skolēni jo vairāk ir motivēti darboties un piedalīties konkursos! Liels paldies konkursa organizatoram - Eiropas kustībai Latvijā!" saka klases audzinātāja Irina Čiveļova.

Laimīgie 4.b ar saldo balvu


Pēdējā zvana svētki (17. maijs)

Šodien pierastais skolas zvans uz pēdējo stundu aicināja 9.a, 9.b, 9.c un 12.klases skolēnus. Pasākumā izskanēja daudz sirsnīgu pateicības vārdu skolotājiem, īpaši klašu audzinātājām Natālijai Novickai, Evitai Pauriņai, Sanitai Ceirulei un Laimai Pamiljanei. Devītos un divpadsmitos sveica pirmklasnieki un vienpadsmitie, kā arī "Dzīpariņa" dejotāji un "Atvariņu" dziedātāji.
Īpaši tika sveikti komandas "Latvijai 100" dalībnieki un tās vadītājs Niks Stafeckis.
Lai veicas eksāmenos mūsu devītajiem un divpadsmitajiem un tikpat kuplā pulkā varam tikties jūnijā izlaidumu svinībās!

Pasākums bildēs.


Ar mūsu skolēnu līdzdalību Doles muižai tapusi animācijas filmiņa (14. maijs)

Bibliotēku nedēļas ietvaros Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā notika radošā animācijas darbnīca kopā ar mākslinieci – animatori Daci Liepu, kurā piedalījās skolas vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki ar skolotāju Guntu Lagzdiņu. Rezultātā tapa pašu veidota animācijas filmiņa „Viena maza muiža”. Tajā var atpazīt Doles muižu - patreizējo Daugavas muzeju.

Filma „Viena maza muiža” piedalījās bērnu un jauniešu animācijas filmu festivālā – konkursā „DEBESSmANNA”, kas notika 11. maijā, Rīgā, kinoteātrī „K.Suns”. Festivālā tika iegūta nominācija par kultūrvēsturiskā objekta aktualizēšanu.

Skatīt filmu.


Esam ierindoti 10 labāko Latvijas skolu skaitā pēc Valsts matemātikas olimpiādes rezultātiem (13. maijs)

Šodien saņēmām vēstuli no Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas, kurā teikts "Labākajām skolām Valsts matemātikas olimpiādē tika piedāvāta iespēja piedalīties komandu matemātikas olimpiādē, kas notiks trešdien, 29. maijā plkst. 11:00. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, uz olimpiādi ir uzaicināta komanda no Jūsu skolas."

Esam lepni par mūsu matemātiķiem.


"Esam vienoti dažādībā" (9. maijs)

Ar šādu devīzi skolā notiek dažādi Eiropas dienai veltīti pasākumi, kuru iedvesmotāji un organizatori ir Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībnieki ar skolotāju Dainu Tauriņu. 4.-8. klašu skolēnu komandas veidoja savus īpašos Eiropas karogus. Uz tikšanos ar vēstnieku skolas dalībniekiem un vidusskolēniem ieradās Spānijas vēstniece Latvijā Susana Kamara Angulo.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībnieki un citi interesenti ar skolas direktori un Spānijas vēstnieci
Vēl dažas bildes


Skatuves runas finālkonkurss (9. maijs)

Republikas skatuves runas finālkonkursā, kas notika 3. maijā Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, piedalījās arī Alise Ungure no 9.b. Finālā nokļuva augstāko pakāpi ieguvušie dalībnieki, kuru punktu skaits reģionālajos konkursos bija virs 46. Valsts izglītības un satura centra organizatori šoreiz to bija iecerējuši kā svētkus visiem dalībniekiem, kad netiek skaitīti punkti un nav oficiālās žūrijas. Aizmirsās uztraukums, priekšnesumus dalībnieki dāvāja cits citam, saviem skolotājiem un līdzjutējiem. Bet vērtējums tomēr bija. Tie bija ceļa vārdi un ieteikumi turpmākajam darbam no Nacionālā teātra aktiera Guntara Grasberga un Jaunā Rīgas teātra aktiera Kaspara Znotiņa.

Alise trīspadsmit 7.-12. klašu finālistu uzstāšanos uzsāka pirmā un fragmentu no Daces Rukšānes stāsta “Ērglis” norunāja ar pārliecību, saņemot no aktieriem atzinību par labo enerģētiku, ķermeņa valodu un vārda lidojumu priekšnesuma laikā.

Gatavojoties konkursam, novērtēju Alises mērķtiecību. Lai tikpat veiksmīgs eksāmenu laiks, 9. klasi pabeidzot!

Teātra pulciņa skolotāja Anda Vaivade


DABA MUMS APKĀRT (8. maijs)

Lai gan 3. maijā laika apstākļi nelutināja, tomēr aukstuma izturīgie 1.e klases skolēni, klases audzinātāja Sintija un mūzikas skolotāja Gita piedalījās PII “Saime” organizētajā pasākumā “Daba mums apkārt”. Skolēni kopā ar PII audzēkņiem darbojās dažādās stacijās – dabas spēļu, aušanas, matemātikas, cūkmena, zaļo siržu u.c.. Divas stacijas veidoja mūsu skolotājas – radošā skolotāja Sintija un mūzikas skolotāja Gita. Tās bija aktivitātes āra vidē.

Pasākuma noslēgumā skolēniem kopā ar PII audzēkņiem bija sanākšana pie Baltā Saimes galda. Pirms mielošanās visi kopā nodziedāja dziesmu “Pie dieviņa gari galdi…”.

Plašāks ieskats pasākuma norisē šajās bildēs.Mūsu lidmodelisti vislabākie Kuldīgas sacensībās! (3. maijs)

27. aprīlī notika Kuldīgas atklātās sacensības F-1-N modeļu klasē. Individuāli ļoti labi startēja Roberts Lavrinovičs (4.a) un Sandis Jurciks (8.c), abiem 2. vieta, bet komandu kopvērtējumā mūsējiem 1. vieta. Sveicam sacensību dalībniekus un skolotāju Aivaru Ozolu!


Starptautiskā matemātikas konkursa "Ķengurs" uzvarētāji (26. aprīlis)

Starptautiskā matemātikas konkursa "Ķengurs" organizatori Latvijā Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola šodien uz apbalvošanas ceremoniju aicina konkursa uzvarētājus Latvijas mērogā. Mēs lepojamies ar Arti Vijupu, kurš 1037 devītklasnieku konkurencē izcīnīja 1. vietu Latvijā.

Izcelti tiek arī 1. vietas ieguvēji skolā katrā klašu grupā. Un tie ir Rūta Šaršūne (2.kl.), Kolins Vavžiņaks (3.kl.), Ivo Kokins (4.kl.), Uvis Gūtmanis (5.kl.), Mārtiņš Sjomkāns (6.kl.), Ervīns Karavackis (7.kl.), Jēkabs Čudars (8.kl.), Artis Vijups (9.kl.), Miks Aksels Apermanis (10.kl.) un Rinalds Valts Zariņš (12.kl.). Īpaši gribas izcelt Uvi Gūtmani - 29. vieta Latvijā, aiz sevis atstājot 98,36% no dalībniekiem, Ivo Kokinu - 30. vieta, aiz viņa 98,55% dalībnieku un Rūtu Šaršūni - 43. vieta, aiz viņas palika 97,9% otro klašu konkursantu.

Pavisam konkursā piedalījās 190 mūsu matemātiķi. Paldies visiem dalībniekiem un matemātikas skolotājām!


Mūsu Miks - viens no vienpadsmit labākajiem Latvijas jaunajiem politiķiem (24. aprīlis)

Miks Aksels Apermanis (10.b) piedalījās Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas un Latvijas Politologu biedrības organizētajā Politikas un tiesību olimpiādes pirmajā kārtā un iekļuva vienpadsmit labāko vidū, kas tika izvirzīti uz valsts olimpiādi, kas notiks 27. aprīlī. Sveicam un sestdien turēsim īkšķus par Miku!

Skatīt Mika 1. kārtas darbu - video "Populisms"


FIRST LEGO League Latvia 2018./2019. sacensības noslēgušās (23. aprīlis)

Jau sesto gadu FIRST LEGO League Latvia sacensībām Latvijas skolas piesaka savas skolēnu komandas vecumā no 9 līdz 16 gadiem, lai parādītu sev un citiem, ko šajā mācību gadā paspējuši iemācīties, uzbūvēt, saprogrammēt un izpētīt.

Jelgavas 4. sākumskolā norisinājās “First Lego League Latvia” sacensību pusfināls, kurā piedalījās 15 skolēnu komandas no dažādām Latvijas skolām. Salaspils 1.vidusskolas komanda no trim sacensību kategorijām, ieguva uzvarētāja kausu divās - Projekts un Pamatvērtības.

Savukārt finālā, kas norisinājās Valmieras 5. vidusskolā, mūsu komanda 20 komandu konkurencē izcīnīja 1. vietu Pamatvērtību kategorijā.

Šī gada komandas dalībnieki: Gustavs Dosbergs (5.c), Edvards Krasnais (5.c), Sandra Kirilova (5.c), Adele Tifanija Romano (5.c), Viesturs Skalbe (5.c), Valda Vasariete (5.c), Emīlija Ausma Širaka (5.c), Karlīna Koršuna (5.c), Marks Žihars (4.d), Kristaps Rūtiņš-Rūtenbergs (6.d), Armands Liepiņš (7.c), Indra Gāga (4.b), Markuss Feifers (5.d), Jūlija Krūmiņa (5.d).
Treneri un skolotāji: Sandijs Krastiņš, Ieva Pudža, Ruta Ilgaža.


Lieldienu tirdziņš sākumskolā (18. aprīlis)

Šodien tradicionālais Lieldienu tirdziņš, kurā tirgotāju lomā iejutās pirmo un trešo klašu skolēni. Tika piedāvāti gan saldumi un citi našķi, gan skaisti un praktiski izmantojami darinājumi. Vēl dažas bildes.

Paldies 1. un 3. klašu skolēniem, vecākiem un skolotājām par pirmsvētku tirdziņa noorganizēšanu!

Priecīgas Lieldienas visiem!


Apbalvoti RIMS Junior 19 konkursa laureāti (18. aprīlis)

Konkurss notika 2 kārtās. 1. kārtā sacentās 1061 pirmklasnieks. Dārta Dāne (1.b) iekļuva konkursa laureātu (30 labākie no klašu grupas) vidū, kam bija iespēja cīnīties arī 2. kārtā, kur viņa ierindojās 11. vietā. Apsveicam Dārtu un skolotāju Ingu Grimu!

Dārta kopā ar pārējiem 1. un 2. klašu konkursa laureātiem apbalvošanas ceremonijā


Talantu solo šova fināls (17. aprīlis)

Tikko noslēdzās fināls, kurā savu varēšanu demonstrēja 16 vistalantīgākie 1.-5.kl. skolēni. Ne tikai viņi! Skatītājus ar savu priekšnesumu priecēja arī muzikālais skolotājs Ģirts, skanīgie "Atvariņu" vokālisti skolotājas Aijas Pizānes vadībā, kopīgi tika nodziedāta dziesma - veltījums skolai, ko pirms dažiem gadiem projektu nedēļā sacerēja skolēni Ģirta vadībā. Lai nebūtu garlaicīgi, gaidot rezultātus, skolotāja Gita bija padomājusi par izklaidi - muzikālām rotaļām.

Lūk, viņi - šova finālisti!
Skatīt fināla bildes šeit!

Paldies šova dalībniekiem, viņu vecākiem par atbalstu, ieguldīto darbu un klātbūtni, protams, arī organizatoriem - mākslu metodiskās komisijas skolotājiem, īpaši, Gitai Kalniņai un Laurai Zarovskai!


Svešvalodu nedēļas turpinājums (17. aprīlis)

Šā gada 16. aprīlī par godu svešvalodu nedēļai sākumskolas angļu valodas skolotāja Indra Frišfelde sadarbībā ar humanitārajām valodu klasēm (1.d un 2.d) un šo klašu skolotājiem rīkoja pasākumu "Interesting English" (Interesantā angļu valoda). Tajā piedalījās 15 skolēni. Tika rādītas ludziņas, deklamēti dzejoļi, dziedātas dziesmas. Katrs skolēns tika pie atzinības raksta kādā no 15 nominācijām. Īpašs prieks bija par tiem skolēniem, kuru vecāki bija sarūpējuši fantastiskus tērpus. Skolēnu uzstāšanos vērtēja nopietna žūrija, kuras sastāvā bija direktores vietniece Līga Ašmane, mūzikas skolotāja Gita Kalniņa, 1.d klases audzinātāja Iveta Šulca un 2.d klases audzinātāja Anželika Kiršteina. Skolēni ar lielu prieku un atbildību piedalījās pasākumā.

Skolotāja Anželika Kiršteina

Dažas bildes šeit.


Ar koncertu izskan svešvalodu nedēļa (13. aprīlis)

No 8. līdz 12. aprīlim skolā notika svešvalodu nedēļa “Pavasaris klāt”. Nedēļas ietvaros svešvalodu stundās skolēni veidoja plakātus par pavasari, minēja mīklas, piedalījās konkursos, gatavojās noslēguma koncertam “Valodas vieno”. Koncertā izskanēja dzeja, dziesmas, pasakas angļu, vācu, krievu un ukraiņu valodās. Paldies skolotājām par bērnu sagatavošanu koncertam!

Svešvalodu skolotāju metodiskās komisijas vārdā Natālija un Bogdanna.

Koncerts bildēs.


"Kad pasaciņa ciemos nāk...7" (12. aprīlis)

11. aprīlī norisinājās Rīgas atklātais bērnu un skolēnu LEGO konkurss “Kad pasaciņa ciemos nāk…7”. Konkursā piedalījās 6 skolēni 2 vecuma grupās: Daniels Vītolbergs, Marsels Māris Galarovskis, Bruno Graudiņš, Miķelis Bērziņš, Ralfs Grīnmanis, Adrians Gorodņičijs. Skolēniem bija jānoklausās J. Širmaņa pasakas “Pīkstīte” fragments un jāveido pasakas tēli. Darbs bija jāpaveic 1 stundas laikā.

Konkursā 1. vietu savā grupā ieguva Bruno Graudiņš un Adrians Gorodņičijs.

Paldies bērniem par radošumu un ieinteresētību, apmeklējot LEGO pulciņu!

LEGO pulciņa vadītāja Agita Grigorjeva

Apsveicam Bruno, Adrianu un skolotāju Agitu ar panākumu! Vairāk informācijas šeit.


Aizvadīti talantu solo šova pusfināli (9., 10. aprīlis)

Sākumskolas mūzikas skolotājas Gita Kalniņa un Laura Zarovska jau otro gadu aicina skolēnus atklāt savus īpašos talantus solo šovā. Pusfināli aizvadīti. Paldies visiem dalībniekiem par uzdrīkstēšanos, par skaistajiem mirkļiem, ko radījāt klausītājiem un skatītājiem, bet par septiņpadsmit vistalantīgākajiem turēsim īkšķus finālā!

Otrais pusfināls pulcēja 3.-5. klašu 16 talantus

Pirmajā pusfinālā uzmirdzēja deviņas spožas zvaigznītes no pirmajām un otrajām klasēm
Skatīt citas bildes šeit!


Izcils sniegums skatuves runas konkursā reģiona līmenī (5. aprīlis)

4. aprīlī Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārtā Pierīgas reģionā, kurš norisinājās Jūrmalas mūzikas vidusskolā, iegūti:
- augstākās pakāpes diploms Alisei Ungurei, 9.b klase,
- 1. pakāpes diploms Agatei Augustauskai, 3.a klase.

Pateicamies meitenēm un skolotājai Andai Vaivadei par ieguldīto darbu un sveicam ar panākumu!


Lepojamies arī ar skolotāju panākumiem! (3. aprīlis)

3. aprīlī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicināja uz pasākumu, kurā iepazīstināja ar integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” pirmajā gadā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī tika atklāta kampaņa “E-adrese – digitālā pastkastīte – vienota un droša saziņa ar valsti!”. Pasākumā tika sumināti Latvijas digitālie aģenti, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu programmas popularizēšanā. Esam lepni, ka viņu vidū ir arī mūsu skolotāja Dace Kontrimiene.Lepojamies, ka skolotājas Agita Grigorjeva un Iveta Šulca ir konkursa uzvarētāju vidū un šodien dodas saņemt balvas!

Vairāk par konkursu šeit.


“RĪGAS KAUSS TEĀTRA SPORTĀ 2019” (1. aprīlis)

29. un 30. martā mūsu skolas Teātra Sporta komandas guva lielisku pieredzi, otro reizi piedaloties festivālā “Rīgas Kauss teātra sportā 2019”, kas norisinājās LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejā un Rīgas Hanzas vidusskolā.
8.-9. klašu komanda – Jēkabs Čudars, Anna Geižāne, Alise Ungure un Paula Vasariete- pusfinālā ieguva 3. vietu. 10. – 11. klašu komanda – Linda Daugule, Gunda Freidenfelde, Aivija Grasa, Kristiāns Nemkovičs un Daniela Vanceviča, šoreiz būdami līdzjutēju statusā, bija lieliski atbalstītāji jaunākajiem dalībniekiem. Danielai bija izdevība savu atraktivitāti un improvizācijas spējas pierādīt arī turnīra vadītājas lomā trīs dažādos tēlos.
Visi kopā piedalījāmies meistarklasēs un mācījāmies no pieredzējušo studiju komandu improvizācijas meistarības.
Paldies Danai par mājas uzdevuma - abu komandu video sižeta- nofilmēšanu un samontēšanu, lai līdz festivālam vispār nokļūtu!
Paldies Salaspils Teātra sportistiem par saliedētību un draudzīgo atmosfēru šajās divās dienās, kas aizritēja nemanot!

Teātra sporta trenere Anda Vaivade


Pieminam 1949. gada deportāciju 70. gadadienu (25. marts)

Emocionālu gaisotni un līdzpārdzīvojumu 1. - 6. klašu līnijā raisīja skolotājas Ingas Vītumas-Brūveres uzruna, direktores Veras Kalniņas atmiņu stāstījums par māmiņas gaitām izsūtījumā, jaunsargu pulciņa vadītāja Kristapa Kancāna teiktais, kā arī 2.c klases skolēnu Elizabetes Lasmanes un Faresa Tabakha dzejas lasījums un vokālā ansambļa "Atvariņi" priekšnesums.
Līnijas noslēgumā visi kopā dziedāja vispopulārāko dziesmu no tautas dziesmu dziedāšanas pasākumiem "Liku bēdu zem akmeņa".

Pēcpusdienā 7.-12. klases līnijā uzrunāja skolotāja Inga, direktore Vera, vairāk par 1949. gada 25. marta deportācijām stāstīja Daugavas muzeja direktors Zigmārs Gailis. Stāstījumi tika papildināti ar dzejas lasījumiem (Alise Ungure, Daniela Vanceviča, Leo Spūle), kora "Sonāre" dziedājumu. Līnija noslēdzās ar Sandras Peļņikas ģitāras pavadījumā izpildīto dziesmu "Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies..."


9.-12. klašu līnijā runā skolotāja Inga Vītuma-Brūvere

Pieminam 1949. gada deportāciju 70. gadadienu (22. marts)

Šogad aprit 70 gadi kopš 1949. gada deportācijām, kad 25. martā uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem tika izsūtīti vairāk nekā 40 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Skolā iecerēti vairāki piemiņas pasākumi. Tieši 25. martā notiks līnijas. 9.20 Lauku ielas pagalmā pulcēsies 1.-6. klašu skolēni, Ceru ielas zālē uz līniju plkst. 13.10 pulcēsies 7. un 8. klases, bet 13.50 - 9.-12. klases.

Jau 22. martā ar projekta "Latvijas skolas soma" atbalstu notika Okupācijas muzeja radošā nodarbība vienpadsmito klašu skolēniem "Latvijas 20. gadsimta vēsture kustībā", 25. martā uz šādu nodarbību pulcēsies 9. klases.

11. klases nodarbībā


Ideju birža (13. marts)

Šodien pie mums notiek Salaspils novada izglītības iestāžu "Ideju birža", kur pedagogi piedāvā savas pārbaudītās metodes un iepazīstas ar kolēģu atradumiem, lai mācību process būtu kvalitatīvs, interesants, mūsdienīgs, reālajai dzīvei pietuvināts un ...

Pasākuma norise bildēs.


Pirmā pakāpe ar pirmo piegājienu folkloras kopu reģionālajā skatē! (9. marts)

1.-4. klašu folkloras kopa devās uz Jaunjelgavu, lai pirmo reizi piedalītos Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2019” Piedaugavas reģiona sarīkojumā - skatē “Upe nesa ozoliņu ar visām bitītēm”. Skolotājas Gitas Kalniņas vadībā mūsu folkloras kopas dalībnieki Laura Krasta, Jānis Logins, Eduards Putniņš, Agate Bondareva, Amanda Rieksta, Nikola Zvaigzne, Gerda Dinbire, Krista Jeroščeva, Luīza Rupeika, Daniels Sokolovs, Beāte Mihalčuka, Ieva Logina, Annija Oldenburgere, Anete Titāne un Keita Titāne izcīnīja 1. pakāpes diplomu. Sveicam!


Viesojas igauņu vidusskolēni (4.-8. marts)

Projekta Nordplus Junior ietvaros šajā nedēļā Salaspils 1. vidusskolā viesojas Koidulas ģimnāzijas (Pērnava) audzēkņi, lai kopā ar mūsu vidusskolēniem turpinātu iesāktos pētnieciskos darbus.

Viesi ieradušies. Kopā ar viņiem aktīvākie projekta dalībnieki un skolotāja Lūcija Sniķere.

Pirmā diena - 4. marts
Pēc ierašanās Salaspilī notika iepazīšanās ar skolas telpām Ceru ielā 1. Gidu lomā iejutās Heilija, Kristiāns un Kristers.
Viesi tika aicināti 230. kabinetā uz erudīcijas konkursu par Baltijas valstīm. Pirms tam minikoncertu sniedza skolotāji Gita Kalniņa un Ģirts Griestiņš.
Seko konkurss par Baltijas valstīm, kura uzdevumus skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja ir sastādījusi latviešu valodā, bet Kristers Gelašs tulko angļu valodā.

Otrā diena - 5. marts
Dienas plānā - Rīga. Dienas pirmajā pusē igauņu skolēni dodas ekskursijā uz Rīgu, kur notiek praktiskās nodarbības Latvijas Universitātes Zinātnes mājā un Anatomikuma muzejā. Pēcpusdienā uz Rīgu dodas arī mūsējie, lai piedalītos komandu spēlē "Iepazīsti Vecrīgu!"

Trešā diena - 6. marts
Diena iesākas ar pētnieciskā darba stundu bioloģijā kopā ar 10.b klasi. Skolēni apgūst tēmu "Balsta un kustību sistēma", izmantojot dzīvnieku kaulus vai plastmasas kaulus, kas izprintēti ar 3D printeri.
Fizikas stundā 11.b klase kopā ar viesiem veic laboratorijas darbu, kurā noskaidro sildītāja lietderības koeficientu.
Nelielai atslodzei - robotikas nodarbība, kurā atraktīvais skolotājs Sandijs viesus iepazīstina ar dažādiem robotiem, uzdevumiem, ko tie spēj veikt. Viss tiek nodemonstrēts. Ar aizrautību jaunieši veic stafeti, kurā uzvar tas, kurš visprecīzāk robotam var nodot komandas.
Turpinājumā projekta dalībnieki veidoja prezentācijas un devās ekskursijā uz Salaspils Nacionālo botānisko dārzu.

Ceturtā diena - 7. marts
Turpinās pētnieciskie darbi, šoreiz ķīmijā kopā ar 12. klasi tiek izstrādāti divi laboratorijas darbi "C vitamīna noteikšana citrusaugļu sulās" un "Ūdeņraža peroksīda sadalīšanās katalāzes klātbūtnē".
Tiek izmēģināta noslēguma uzstāšanās.
Pēcpusdienā viesi dodas uz mežzinātnes institūtu "Silava", kur iesaistās praktiskās nodarbībās.

Piektā diena - 8. marts
Pētniecisko darbu kulminācija - zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana.

Vairāk skaties šeit.


Žetonu vakars (7. marts)

Mūsu divpadsmitie ar klases audzinātāju Laimu Pamiljani


Tradicionālais 1.-4. klašu dambretes turnīrs (7. marts)

Šogad tas bija pulcinājis rekordlielu dalībnieku skaitu - 103. Starp tiem bija 31 pirmklasnieks, 28 otrklasnieki, 29 trešklasnieki un 15 ceturto klašu audzēkņi. Ceļojošo kausu, nezaudējot nevienu cīņu, ieguva 4. klases skolnieks Henrijs Stepiņš. Godalgotās vietas un medaļas pavisam saņēma 24 labākie dambretisti savā klašu grupā. 1. vietu ieguvēji ir Henrijs Stepiņš, Sindija Priede, Gustavs Matovihs, Beāte Mihaļčuka, Tomass Sperga, Enija Augustova, Elizabete Anspaka un Toms Tenteris. 2. vietu ieguvēji ir Ričards Kokins, Dārta Novika, Daņiils Pavlovs, Sona Sofija Gutaroviča, Oskars Līcītis, Elza Viļuma, Dmitrijs Pavlovs un Nikola Zvaigzne. 3. vietu ieguva Artūrs Georgs Niedra, Anna Katrīna Priževoite, Adrians Volks, Keita Circāne, Ernests Eindorfs, Alise Trapiņa, Jānis Logins un Anna Grantiņa.

Paldies organizatoriem skolotājai Ilzei Čudarei un galvenajam tiesnesim Vitautam Budreikam, palīgiem - sākumskolas skolotājām!

Turnīra norise V.Budreikas fotogrāfijās.


1. vieta Latvijas vispārizglītojošo skolu mūzikas konkursā (4. marts)

1. martā Rīgas Mūzikas internātvidusskolā notika Latvijas vispārizglītojošo skolu konkurss "Latviešu komponista J.Cimzes muzikālās un pedagoģiskās darbības devums Latvijai, izmantojot didaktisko spēli" 8.-9.kl. komandām. Mūsu komanda, kuras sastāvā bija Karlīna Brunovska un Dāvis Imants Ozoliņš (9.b), Agnese Cunska, Elizabete Gailīte, Kristiāna Koka, Ērika Kristiāna Pakse, Annija Stepiņa, Elīza Ance Zelča un Artis Tipsis (8.c), Sindija Reinholde (8.a), izcīnīja godpilno 1. vietu. Sveicam konkursa dalībniekus un mūzikas skolotāju Annu Priedeslaipu!

Laimīgie uzvarētāji


Mūsu Artis izcīna visspožākā kaluma medaļu (1. marts)
27. un 28. februārī Jūrmalā norisinājās Latvijas 32. informātikas olimpiādes valsts kārta. Mūsu Artis Vijups (9.b) izcīnīja 1. vietu un vienu no 2 zelta medaļām jaunākajā (8. - 10.kl.) grupā.

Mēs lepojamies ar Tevi, Arti!

Kopā ar Arti šajās dienās bija un, droši vien, visciešāk īkšķi turēja skolotāja Ieva Hermane.

Sveicam ar lielisko panākumu!

Rezultāti


Atzinība skolēnu radošo darbu konkursā “Mans bērnības stāsts” (27. februāris)


26. septembrī, Eiropas Valodu dienā, Latviešu valodas aģentūra izsludināja ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu. Konkursā tika iesniegts 601 darbs no Latvijas un latviešu skolām visā pasaulē. Priecājamies par Alises Evelīnas Točas (6.c) paveikto, jo viņa 283 darbu konkurencē, kas tika iesniegti 5.-9.kl. grupā, ir ieguvusi atzinību.

Konkursa uzvarētāji balvas saņēma 21. februārī, Dzimtās valodas dienas svinīgajā pasākumā, kas notika Latvijas Leļļu teātrī.

Sveicam Alisi un skolotāju Māru Gobu ar šo panākumu!


Sveicam 1. - 3. klašu vislabākos matemātiķus! (20. februāris)


2019. gada 13. februārī mūsu skolā notika novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde, ko organizēja sākumskolas metodiskā komisija. Pulcējās 142 dalībnieki no 18 skolām. No mūsu skolas laureātu godā iekļuva Mārtiņš Razgals (2.e.kl.) - 1. vieta, Matīss Začs (2.a kl.) - 2.vieta, Paulīna Vališevska (2.b kl.) - 3. vieta, bet atzinību izpelnījās Madara Upeniece (3.b kl.), Aleksandrs Geižāns (3.c kl.), Ketrina Novicka (3.e kl.), Dārta Dāne (1.b kl.).
Paldies skolotājām Diānai Penkai, Ingai Zīlei, Annai Zālītei, Agitai Grigorjevai, Ilzei Čudarei, Nadeždai Pavlovai un Ingai Grimai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Atzinības raksts Satversmes tiesas zīmējumu konkursā “Manas pamattiesības Satversmē” (15. februāris)

Satversmes tiesā uz svinīgu pasākumu, kas veltīts Latvijas Satversmes 97. dzimšanas dienai, saņemt apbalvojumus par labiem sasniegumiem konkursos bija uzaicināti domrakstu un zīmējumu konkursu laureāti. Viņu vidū bija arī 6.c klases skolniece Elvita Ozola. Sveicam Elvitu un izsakām pateicību par radošu pieeju jaunās paaudzes pilsoniskajā audzināšanā skolotājai Dainai Tauriņai!


Čaklāko lasītāju pēcpusdiena (12. februāris)


Skolas bibliotēkas lasītavā bija sapulcējušies tie skolēni, kuri 2018. gadā bija izlasījuši visvairāk grāmatu. Pavisam tika uzaicināti 18 skolēni no 1.-4. klasēm, no kuriem bija desmit čaklākie lasītāji un tie, kuriem nedaudz pietrūka, lai iekļūtu Top 10. Prieks bija redzēt jau ilggadējus lasītājus un tos, kuri pēcpusdienā piedalījās pirmo reizi.

Pēcpusdienas noslēgumā tika sveikti visi uzaicinātie, īpaši čaklākais lasītājs Adrians Patriks Pastors no 3.d klases, kurš ir ne tikai liels lasītājs, bet arī aizrautīgs basketbola spēlētājs un uzdevumi.lv pildītājs.


Vairāk...


Dienas nometne “Izzini pasauli!” pirmklasniekiem (4.-8. februāris)

Pirmklasnieku brīvdienu nedēļā norisinājās dienas nometne "Izzini pasauli!". Skolēni aktīvi un radoši darbojās dažādās darbnīcās, nodarbībās, mācījās sadarboties ar saviem vienaudžiem un pedagogiem. Nometnes laikā pirmklasnieki labāk iepazina dabas norises un izprata dabas saudzēšanas nozīmi. Mācību vizītē ārpus skolas telpām caur praktiskām un radošām nodarbībām viņi iepazina pasauli no dažādiem aspektiem. Skolēni nodarbību laikā uzlaboja savas zināšanas par ūdeni, sauli, drošību internetā, augiem un dzīvniekiem.

Nometnes vadītāja Agita Grigorjeva


Drošāka interneta dienas pasākumi (5. februāris)

5. februārī notika "VAIFIJA SPĒLES” VISLATVIJAS TURNĪRA FINĀLS 3. un 4. klasēm, lai noskaidrotu gudrāko un zinošāko interneta lietotāju. Mūsu skolu pārstāvēja 3.c klases skolniece Keita Circāne kopā ar savu skolotāju Ilzi Čudari. Pirmajās divās kārtās Keita atbildēja pareizi uz visiem jautājumiem un iekļuva finālā - 3. un 4. kārtā. Tur viņa ieguva Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektores Inas Gudeles simpātiju balvu. Par Keitu īkšķus braši turēja arī klasesbiedri.

Fotogrāfijā Keita redzama kopā ar 10 finālistiem, pasākuma vadītājiem, žūrijas locekļiem un Vaifiju

Tikmēr 6.b un 6.c klases skolēni skolotājas Daces Kontrimienes vadībā piedalījās konkursā "IZAICINI SAVAS PELĒKĀS ŠŪNAS!", izpildot tiešsaistes testu.

Līdz 28. februārim to var paspēt izdarīt arī citi interesenti. Pamēģiniet!


Starpnovadu sacensības "Lakstīgalas 2019" finišē ar diviem I pakāpes diplomiem (31. janvāris)

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2019" gan mazās, gan lielākās meitenes izcīnīja I pakāpi.
Paldies dalībniecēm Gretai Sergejevai (1.e), Rēzijai Paulai Plisko (2.c), Ievai Loginai (3.b), Katrīnei Sergejevai (4.b), Madarai Šāblei (4.d), Agnetai Kubiļus (5.a), Terēzei Petkevičai (5.a), Adelei Tifanijai Romano (5.c), Artai Vagalei (9.a) un skolotājai Aijai Pizānei!

Pateicība arī skolēnu vecākiem, skolotājai Anitai Voras par maizes tēmu, skolotājai Ingai Grimai par tautastērpiem!


3. vieta pusfinālā konkursā "Gribu būt mobils" 6.c kl. komandai (15. janvāris)


Es novēlu visiem izjust sirdī Ziemassvētku mieru, Ziemassvētku gaismu un Ziemassvētku mīlestību! Lai tā ir kopā ar mums šai svētku vakarā un lai tā mājo mūsu sirdīs visā nākamajā 2019. gadā!

Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2019. gadu!

Skolas direktore Vera Kalniņa


Autore: Katrīna Kravčuka, 3.e klase


Noslēdzies pirmais mācību semestris (21. decembris)

Ar svinīgajām līnijām, kurās tika apbalvoti vislabākie mācību darbā, ir noslēdzies pirmais semestris. 166 skolēniem liecībās ir tikai "8", "9" un "10", 99 skolēniem - "7", "8", "9" un "10", 19 skolēniem ir izteikta atzinība par augstiem mācību sasniegumiem. Īpaši skola lepojas ar saviem izcilniekiem, kam liecībās ir tikai "9" un "10": Grietu Ieviņu (9.b), Kristoferu Asari (5.c), Gustavu Dosbergu (5.c), Valdu Vasarieti (5.c), Žaneti Zaharovu (5.d), Dārtu Gobiņu (4.c), Ivo Kokinu (4.c), Reini Penku (4.c), Annu Katrīnu Priževoiti (4.c), Evelīnu Stūrišku (4.c), Esteri Kapacinu (4.d) un Elizabeti Krasno (4.d). Viņi saņēma Goda rakstu par izcilām sekmēm.
Aleksandrai Kasakovskai (11.b), Artim Vijupam (9.b) un Ērikai Kristiānai Paksei (8.c) vēlam otro semestri beigt ar Goda rakstu, jo šoreiz tam pietrūka tikai devītnieka sportā.


Noslēdzies klašu projekts "Cimdu ceļš" (21. decembris)

Divus mēnešus skolas sienas un klašu durvis rotāja rakstaini cimdi. Īpaši izcēlās 5.c klases izveidotais milzīgais cimds.


Teātra Sporta Adventes draudzības turnīrs Iecavā (14. decembris)

14. decembrī divas vecāko klašu Teātra Sporta komandas piedalījās tradicionālajā Adventes draudzības turnīrā Iecavas vidusskolā, kur satiekas uzaicinātās komandas no visas republikas. Turnīra gaitu caurvija Ziemassvētku gaidīšanas tematika, kas vēl vairāk radīja gaidāmo svētku noskaņu. Mūsu komandas saspēlēja ar iecavniekiem un dundadzniekiem, iegūstot pēc tiesnešu vērtējuma augstāko punktu skaitu. Bet tā kā šis bija draudzības turnīrs, tad uzvarēja DRAUDZĪBA! Mājās atbraucām ar diviem iepriecinošiem tituliem: “Visemocionālākā komanda” 8. klasēm un ”Visskanīgākā komanda” vidusskolas grupai.

Mūsu komandu dalībnieki pilnībā attaisnoja apzīmējumu “improvizators”, jo ar vienu mēģinājumu spēja pārorientēties izmaiņām komandu sastāvā un aizstāt Aiviju Grasu no 10.b un Kristiānu Nemkoviču no 11.b, kuriem šis turnīrs sakrita ar braucienu uz Briseli. 8.klašu komandai talkā nāca 6.c klases zēni Markuss Ulmanis un Roberts Jānis Jansons, savukārt Jēkabs Čudars no 8.c ielēca 2 lomās, spēlējot arī ar vidusskolēniem.

Paldies par spēles prieku jau minētajiem dalībniekiem, kā arī Paulai Vasarietei no 8.a, Annai Geižānei no 8. c, Alisei Ungurei no 9.b, Lindai Daugulei no 10.a, Danielai Vancevičai un Gundai Freidenfeldei no 10.b!

Lai visiem jaukiem notikumiem bagāts svētku gaidīšanas laiks!

Teātra pulciņa skolotāja, Teātra Sporta trenere Anda Vaivade


Ar Ziemassvētku ekspresi uz Sapņu ciemu (11. decembris)

Astoņi 12. klases rūķi aicināja skolotājus uz Sapņu ciemu. Tur rūķu vadībā bija iespēja gatavot apsveikumus un saiņot piparkūkas, bet, klausoties mūziku un piedaloties atrakcijās, kaut uz mirkli varēja aizmirst neizlabotās pārbaudes darbu kaudzes. Paldies, čaklie rūķi, no mums visiem!


Elīza Slokenberga - Salaspils novada “Skaļās lasīšanas” čempione (7. decembris)


Arī šogad Latvijas Nacionālā bibliotēka turpina “Skaļās lasīšanas” sacensību, aicinot tajā piedalīties 5. un 6. klašu skolēnus. Prieks, ka arī mūsu skola piedalās šajā vērienīgajā lasīšanas veicināšanas pasākumā.

7. decembrī Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā norisinājās Salaspils novada fināls “Skaļās lasīšanas” sacensībā. Salaspils 1. vidusskolu pārstāvēja 10 labākie lasītāji – Kristofers Asaris 5.c, Gustavs Dosbergs 5.c, Elīza Slokenberga 5.d, Gabriela Ježaka 5.d, Ance Šneidere 5.d, Estere Kļaviņa 5.d, Agate Umbraško 6.d, Daniela Šeļagova 6.b, Markuss Ulmanis 6.c un Elvita Ozola 6.c. Šie skolēni cīnījās par iekļūšanu Pierīgas reģionālajā finālā.

Skolēnu uzdevums bija iesākumā mazliet iepazīstināt klātesošos ar sevi, savu izvēlēto grāmatu un tad pārliecinoši un skanīgi nolasīt nelielu fragmentu. Ne visiem piemīt spēja aizraut auditoriju ar stāstu. Tam ir vajadzīga liela drosme un pārliecība par sevi. Lai justos drošāk, katram lasītājam bija iespēja uzaicināt līdzi atbalstītājus no savas klases.

Par Salaspils novada Skaļas lasīšanas sacensības čempionu kļuva Elīza Slokenberga no 5.d klases ar fragmentu no U. Ausekļa pasaku grāmatas “Viscaurumainākās siermaizītes”.

Paldies skolotājām Mārai Gobai, Martai Antonevičai, Anitai Voras par skolēnu sagatavošanu un iedrošināšanu piedalīties! Turēsim īkšķus par Elīzu nākamajā Pierīgas reģionālajā kārtā! Pēc reģionālā fināla seko valsts fināls, kur sacensību turpinās tikai viens kandidāts no katra reģiona. Valsts fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa lasīšanas čempiona klase.

Bibliotekāre Līga


Turpinās ZPD lasījumi (3. decembris)

Turpinājumā vienpadsmitie klātesošos iepazīstināja ar dažādām tēmām no sporta, medicīnas, fizikas, ģeogrāfijas, ķīmijas jomām, bet, kopumā, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sniedza ieteikumus ekonomiskākai, veselīgākai, labākai dzīvošanai.

Malači! Tagad varat atviegloti uzelpot...


Programmēšanas stunda 4.c klasei (3. decembris)

Šajā nedēļā visā pasaulē (vairāk nekā 180 valstīs, Latvijā uz šodienu reģistrēti 13 notikumi. Skatīt pasākumu vietas.) notiek nodarbības, lai radītu skolēnos interesi par programmēšanu. Mūsu skolā jau piekto gadu šī nodarbība tiek organizēta 4. vai 5. klasei, kas uzsāk matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas apguvi.

Skolēni risina programmēšanas uzdevumus un 10 ceturtklasnieki tiek līdz galam.


9.kl. komanda "Aksioma" iegūst 2. vietu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2018" 49 komandu konkurencē (30. novembris)

Komandas sastāvā panākums kaldināja Artis Vijups (9.b), Toms Zvirgzdiņš (9.b), Vineta Bojāre (9.b), Sanija Puriņa (9.b), Grieta Ieviņa (9.b), Rasma Sandra Knipše (9.c), Kristiāns Francis Cagulis (9.c). Viņus pārspēja vienīgi Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda "Sporta zāle". Milzīgs prieks par Jūsu sniegumu, devītklasnieki!
Vairāk organizatoru mājas lapā.


Sākas visstudentiskākie pasākumi - ZPD lasījumi (30. novembris)

Šodien pirmā lasījumu diena. Kā katru gadu, arī šogad vienpadsmitie nebeidz pārsteigt ar interesantu un aktuālu tēmu izvēli, kas aptver dažādas jomas - psiholoģiju, socioloģiju, vēsturi, ģeogrāfiju, bioloģiju, veselības zinātni, ķīmiju, fiziku, informātiku.

Viņu sejās taču ir gandarījums par paveikto, vai ne?


Svētki skatuves runas laureātiem un skolotājiem (30. novembris)


Valsts izglītības satura centrs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulcēja skolēnus, 2018. gada skatuves runas konkursa laureātus, un viņu skolotājus. Dalībnieku vidū arī Daniela Vancēviča no Salaspils 1. vidusskolas 10.b klases.

Pēc spraiga mēģinājuma rīta pusē, pēcpusdienā visi skolēni ar prozas fragmentiem vai dzeju apvienojās režisores Daces Liepnieces veidotā uzvedumā “Vārdu atbalss bezgalība”. Muzikāli uzvedumu papildināja komponists Valdis Zilveris, piedalījās aktieris Jānis Skanis.

Skolēniem - jauna pieredze kopā ar vienaudžiem no visas republikas piedalīties uzveduma radīšanas procesā un vēl viena iespēja radoši pašizpausties.

Skolotājiem – pozitīvas emocijas, gandarījums, jo esam laureātu vidū.

Visiem kopā – piepildīta diena Gaismas pilī ar ekskursiju, izstādēm un noslēguma uzvedumu.

Paldies Valsts izglītības satura centram!

Informāciju sagatavoja teātra pulciņa skolotāja Anda Vaivade


Matemātikas, informātikas un ekonomikas nedēļa (20.-23. novembris)

4. klašu konkurss "Kur loģika?" (23. novembris)

23. novembrī plkst. 13:13 konkursā "Kur loģika?" tikās abu Salaspils vidusskolu 4. klašu 8 komandas, lai interesantā veidā noskaidrotu asprātīgākos ceturtklasniekus. Spraigā cīņā, kur uzvarētāja noskaidrošanai vēl bija nepieciešama papildkārta, uzvarēja mūsu skolas 4.c kl. komanda SUPER BANĀNI. Viņu kapteinis Ivo Kokins bija absolūti labākais kapteiņu cīņā, kas sekmēja komandas uzvaru. Pārējās godalgotās vietas aizceļoja uz kaimiņu skolu. Tomēr noskumis neviens nebija, jo pateicības un dāvanas saņēma visi. Paldies šī pasākuma iniciatorei un organizatorei skolotājai Dacei Kontrimienei!

Jau iepriekšējā nedēļā komercklases organizēja savu mācību uzņēmumu prezentācijas un tirdziņu, 5.c, 6.c, 7.c, 10.b, 11.b un daļa no 12. klases piedalās starptautiskajā loģiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s, vēl būs pasākums 4. klašu skolēniem kopā ar 2. vidusskolas ceturto klašu skolēniem, 3. decembrī uz programmēšanas stundu ir aicināti 4.c klases skolēni, bet 20. novembrī ir aizvadīts šīs nedēļas centrālais notikums -

Salaspils 1. vidusskolas dambretes čempionāts

Tas notika jau sesto reizi. Visus gadus turnīru palīdz noorganizēt Latvijas Dambretes federācijas un Dambretes attīstības biedrības valdes loceklis, treneris, sacensību gavenais tiesnesis Vitauts Budreika. Paldies viņam par to!

Čempionāta norisi fotogrāfijās iemūžināja un rezultātu tabulu sagatavoja Vitauts Budreika. Paldies arī dalībniekiem un organizatoriem!
Fotogrāfijas


4.b un 5.c kl. Ziemeļvalstu lasījumos Salaspils novada bibliotekā

Salaspils novada bibliotēka arī šogad rīkoja izglītojošu nodarbību skolēniem par Ziemeļvalstu autoru stāstu varoņiem. 15. un 21. novembrī skolēniem bija iespēja atkārtot valstu galvaspilsētas un uzzināt interesantus faktus par Ziemeļvalstīm. Šogad pasākums bija veltīts zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnas neparastajiem tēliem, kas spējuši uzrunāt jebkura lasītāja sirdi. Bibliotēkas darbinieces ieinteresēja bērnus ar aizrautīgu stāstījumu par autores personību un sniegumu literatūrā. Lai gan tika lasīti fragmenti no plaši pazīstamās grāmatas “Ronja – laupītāja meita”, skolēni aizrautīgi klausījās, jo lasījumā spēja saklausīt nianses, ko nebija ievērojuši, kā arī brīvi iejusties tēlotajā vidē, prātā uzburot visdažādākās ainas. Bērni guva pozitīvas emocijas un bija priecīgi par izglītojošo pasākumu. Paldies Salaspils novada bibliotēkai par šo patīkamo pieredzi!

Informāciju sagatavoja skolotāja Marta Antoneviča


Daudz laimes, Latvija, 100. dzimšanas dienā! (16. novembris)


Skolā turpinās laimes vēlējumi Latvijai simtgades svinībās

Rīts iesākās ar svinīgo līniju skolas pagalmā. Izskanēja ar skolotājas Andas Vaivades līdzdalību tapušie mīlestības vārdi Latvijai, muzikālo noformējumu sarūpēja ansambļa "Atvariņi" dziedātāji ar skolotāju Aiju Pizāni un 12. klases skolniece Sandra Peļņika. Komanda "Latvijai 100" ar vadītāju Niku Stafecki informēja par paveikto piecu mēnešu laikā un apbalvoja konkursu uzvarētājus.
Skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja, turpinot pašas iedibināto tradīciju, ar grāmatām sveica aktīvākos 22 skolēnus. Protams, šoreiz visvairāk apsveikto bija 12.klasē, jo tieši viņi bija tie, kas vēsti par Latvijas simtgadi centās aiznest līdz katrai sirdij.
Skatīt vēl...


Daudz laimes, Latvija! (15. novembris)

Cieņa un mīlestība mūsu Latvijai tika izteikta vārdos, dziesmās un dejās skolas pašdarbības kolektīvu koncertā "Mana Latvija". Par emocionālo sniegumu pateicamies koncerta dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem Aijai Pizānei, Lāsmai Streiķei, Laurai Zarovskai, Andai Vaivadei, Ingai Grimai, Uldim Tomasam Šimenam un goda viesiem Anitai Kārkliņai un Viktoram Pizānam!
Vairāk I.Hermanes fotogrāfijās.


Komercklašu skolēnu mācību uzņēmumu prezentācijas un tirdziņš (14. novembris)

9.b un 9.c klašu skolēni skolotāju Evitas Pauriņas un Rutas Ilgažas vadībā ir izveidojuši mācību uzņēmumus un šodien prezentēja savu veikumu un tirgoja saražoto. Skolas foajē katram uzņēmumam bija noformēts stends. Te bija DAM COSMETICS, Good Fieling Factory, LiKrAr Carpets, LED lāpas, Simply Soap, The great book of Caricatures, CasheBag, Skaistā drošība, Eko ragatka, KOKOLOG, Paralēle, Winter magic, Salaspils saldumiņš, INDIGO, Z-Vāciņi, Kalej, Sweat Galaxy, PIZZA BUNS, The Art of Biology... Cik dažādi uzņēmumiem nosaukumi, tik dažāda arī piedāvātā produkcija!
Skatieties bildes un mēģiniet uzminēt, kas ir kas!


“Mana dziesma - tautasdziesma” (7. - 14. novembris)

Viens no pasākumiem mūsu skolā, kas veltīts Latvijas simtgadei, ir “Mana dziesma- tautasdziesma”, kurā skolēni pa klašu grupām dzied latviešu tautasdziesmas, tādējādi godinot tautas gara bagātību - tautasdziesmu.
Pirmajā nedēļā savas izvēlētās dziesmas dziedāja 1.-6. klašu skolēni, nākamajā sadziedājās 7., 8., 9. klases un vidusskola.

Ieskats pasākumos.


Sacensības "Lāčausis 2018" (12. novembris)

No Ikšķiles vidusskolas tika saņemts uzaicinājums uz sacensībām "Lāčausis 2018". Tās notiek par godu Lāčplēša dienai. Sacensībās piedalījās arī komandas no Lielvārdes, Ikšķiles un ciemiņi no Lietuvas.
Uz šīm sacensībām no Salaspils 1. vidusskolas devās 6 skolēnu komanda, kura pašaizliedzīgi aizstāvēja gan Salaspils 1. vidusskolas godu, gan mēģināja pierādīt sevi dažādās spēka disciplīnās. Sacensībās tika parādīts ļoti teicams rezultāts balstam guļus uz apakšdelmiem (planks) - 7 minūtes (šādu rezultātu uzrādīja Maksims Kuļbackis. Skolēniem bija iespēja arī izmēģināt spēkus biatlonā - šaušana mērķī. Mūsu komanda (Kristaps Jakušonoks (8.a), Maksims Kuļbackis (8.a), Ralfs Bebrišs (8.b), Ostins Deņisenoks (8.b), Tomass Kontrims (8.c), Mārtiņš Rihards Zuments (8.c)) stacijām cauri devās patiešām saliedēti, viens otru atbalstot, kas arī ir īstais sportiskais gars!
Liela jo liela pateicība par skolēnu uzdrīkstēšanos un tiešām labiem rezultātiem sacensībās. Skolēni saņēma atzinības rakstu par piedalīšanos!
Vēl bildes.

Informāciju sagatavoja skolotāja Madara Miķelsone- PobiarženaTradicionālais Mārtiņdienas tirgus (9.novembris)

Mārtiņdienas priekšvakarā 2.-4. kl. skolēni bija sarīkojuši tirgu, kur varēja iegādāties gan ēdamas, gan neēdamas lietas. Prieks par visiem tirgotājiem, un paldies viņu vecākiem par atbalstu gan sarūpējot preces, gan tās tirgojot!

Neliels ieskats tirgus norisē.


8. c klases skolnieks Jēkabs Čudars kopā ar saviem atbalstītājiem - klasesbiedriem un skolotāju Uldi Tomasu Šimenu piedalās Latvijas televīzijas raidījumā "Gudrs, vēl gudrāks".

Skatīsimies raidījumu 7. decembrī un turēsim īkšķus, lai Jēkabs ar savām zināšanām spīdētu arī konkursa finālā!


1.-4. klašu dambretes turnīrā uzvar mūsu skolas komanda (3. novembris)

Sestdien, 3. novembrī, notika dambretes turnīrs 1. - 4. klašu klašu skolēniem projekta „Domāšanas attīstība bērniem ar dambretes spēli" ietvaros. Tajā piedalījās 12 dažādu novadu skolu komandas. Mūsu skolas meitenes izcēlās ar ļoti augstu sniegumu: Alisei Trapiņai - 1. vieta starp 2. klašu meitenēm, bet Dārtai Novikai 1. vieta starp 4. klašu meitenēm, Evai Voverei - 2. vieta starp 1. klašu meitenēm, bet Madarai Upeniecei - 2. vieta starp 3. klašu meitenēm. Paldies meitenēm un skolotājai Ilzei Čudarei!

Turnīrs V.Budreikas bildēs.


"Ar mīlestību Latvijai"

"Noslēdzoties komandas "Latvijai 100" organizētajam zīmējumu konkursam 7.-11.klašu skolēniem "Ar mīlestību Latvijai", Ceru ielas 3.stāvā tapusi izstāde no labākajiem skolēnu darbiem," informē komandas vadītājs Niks Stafeckis.


Pirmklasnieki ciemojas pie sagatavošanas grupu audzēkņiem

Rudenī 1. klašu skolēni dodas ciemos pie sagatavošanas grupas bērniem. Šogad viesojāmies trīs bērnudārzos - “Ritenītis”, “Jāņtārpiņš” un “Saime”. Skolēni pastāstīja par skolas dzīvi, runāja dzejoļus par Latviju. Viņi piedalījās arī dažādās nodarbībās, aktivitātēs un gāja kopīgās rotaļās.
Pavasarī sagatavošanas grupu bērni ciemosies skolā, lai iepazītu skolu un tiktos ar skolotājiem.


12. klases komanda uzvar konkursā "Biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai"

Apbalvošanas pasākumā viesnīcā "Hotel Bergs"
Skatīt vēl

"12.klases komanda 5 cilvēku sastāvā ar skolotājas Rutas Ilgažas iniciatīvu piedalījās konkursā "Biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai". Maija beigās mēs devāmies uz Varakļānu pili, lai iegūtu plašāku informāciju par to un novērtētu, vai mūsu biznesa ideju šeit ir iespējams īstenot. Dažu dienu laikā bija nepieciešams plānu pabeigt un nosūtīt rīkotājiem. Līdz pat 19. oktobrim nevienam nebija ne jausmas, ka tieši mūsu komanda uzvarēs.
Svinīgajā apbalvošanā mēs saņēmām diplomus un galveno balvu - iespēju rīkot klases vakaru Rūmenes muižā," pastāstīja viena no dalībniecēm Krista.
Vairāk informācijas šeit.


Runas konkurss "Latvijai 100" 1.- 6.klasēm

Oktobra nogalē tika noskaidroti un balvas saņēma runas konkursa “Latvijai 100” skolas kārtas dalībnieki. Skolas kārtā runātāju sniegumu vērtēja žūrija pa klašu grupām.

Laureātu godā tika:
Agate Bondareva, Emīls Liepiņš, Roberts Vladimirovs (1.klase);
Edvards Slūka, Faress Tabakhs, Krista Jeroščeva (2.klase);
Adrians Gorodņičijs, Ance Rozentāle, Katrīna Riekstiņa (3.klase);
Elza Blaževiča, Indra Gāga, Ričards Kokins (4.klase);
Elīza Slokenberga, Artjoms Zacepins, Marta Sapronova, Gustavs Dosbergs (5.klase);
Dāvis Putniņš, Elvita Ozola, Markuss Ulmanis, Kerstina Čudare (6.klase).

Informāciju apkopoja skolotāja Inga Grima.


Erudīts Salaspils novada iestāžu komandām "Laimes zeme - Latvija" (18. oktobris)

"Mēnesi pirms Latvijas simtgades 18.oktobrī komanda "Latvijai 100" organizēja erudītu Salaspils novada iestāžu komandām "Laimes zeme - Latvija". Erudīts pulcēja 13 komandas. Dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas par Latviju - vēsturi, kino, personībām, dabu un citām tēmām. Sīvā cīņā 1. vietu izcīnīja Salaspils novada sociālā dienesta komanda, otro - PII "Daugaviņa" komanda, bet trešo vietu ar papildjautājuma palīdzību izcīnīja Naconālā botāniskā dārza komanda," stāsta organizators Niks Stafeckis.


Mūsu 6.c Latvijas Labo darbu nedēļā (15.10.-21.10.2018.)

Salaspils 1. vidusskolas 6.c klase akcijā piedalās jau trešo gadu. Bērni kopā ar vecākiem sarūpē dāvanas Salaspils vientuļajiem iedzīvotājiem. Sadarbībā ar Salaspils sociālā dienesta darbinieku laipnu atsaucību tālāk dāvanas nonāk adresātiem.

Klases audzinātāja Dace Kontrimiene ir gandarīta, ka bērni un viņu vecāki ir ļoti atsaucīgi un labprāt piedalās akcijā. "Oktobra Labo darbu nedēļa ir kļuvusi par vienu no mūsu klases tradīcijām un es ceru, ka šīs nelielās, bet ļoti sirsnīgās dāvaniņas iepriecinās mūsu līdzcilvēkus. Lai šī tradīcija turpinās! Mēs arī turpmāk apņemamies atbalstīt un radīt prieku!"


Karjeras nedēļa Salaspilī

Salaspilī Karjeras nedēļas ietvaros notika vairāki pasākumi. Tajos iesaistījās Salaspils 1. vidusskolas 12., 10.a, 10.b klases un 7.a,b,c,d klases un Salaspils 2.vidusskolas 12.a,b klases. Jaunieši piedalījās nodarbībās, klases stundās, kur izzināja savas karjeras veidošanas pamatus.

Vidusskolēniem nodarbības vadīja Salaspils 1.vidusskolas pedagogs - karjeras konsultants Valda Kublicka, bet 7.klasēm – klašu audzinātāji Madara Miķelsone–Pobiaržena, Aija Belija, Zanda Nelsone, Valda Kublicka.


4.c iegūst galveno balvu "Ilustrētā Junioriem" mēneša foto konkursā (9. oktobris)


Konkursa foto


un balva.

Vairāk...Eiropas valodu dienas pasākumi (26. septembris)

Angļu valodas skolotāja Indra Frišfelde sākumskolas skolēniem organizēja pasākumu kopā ar Salaspils 2. vidusskolas skolēniem. Skanēja runas, dzejoļi un dziesmas latviešu, angļu un krievu valodā. Nobeigumā skolēnus gaidīja rakstīšanas uzdevums, kur arī vajadzēja izmantot šīs trīs valodas.

7.-12. klašu pasākumā skanēja dzejoļi par Latviju trīs valodās, nobeigumā - dzejolis franču valodā. Desmitās klases skolēniem vajadzēja par katru priekšnesumu izteikt vērtējumu. Viņi arī neskopojās ar pozitīviem izteikumiem par skolas biedru uzstāšanos. Skolotāji īpaši aicināja aplaudēt, lai iedrošinātu kautrīgākos.

Bildes šeit.


Olimpiskā diena 2018 (21. septembris)

Plkst. 10.00 skolas pagalmā pulcējās vingrotāji

Sporta skolotāji Valda, Madara, Austris un Sandis sagatavoja nelielu ieskatu šīs dienas notikumos sporta namā.

Olimpiskās dienas aktivitātēs Salaspils 1. vidusskolu pārstāvēja 2 komandas. 7.-9. klašu komanda sacentās galda tenisa turnīrā, kur vajadzēja parādīt reakciju, spējas un precizitāti. 4.-6. klašu komanda sacentās tenisa stafetē, jo šī gada olimpiskās dienas tēma bija "teniss". Tur norisinājās spraigas cīņas, cenšoties valdīt pār tenisa raketi.

Komandas:
4.-6. klašu komanda: Ivo Rakstiņš 6.b, Dominiks Sorokins 6.b, Daniils Fundorko 6.b, Ričards Janišs 5.c, Gustavs Dosbergs 5.c, Daniela Šeļagova 6.b, Enija Zaharevska 6.b, Liāna Šepere 6.b, Anete Alisa Leka 5.c, Valda Vasariete 5.c.
7.-8.klašu komanda: E.E.Kļaviņa, M.Kovaļova (7.c),J.Čudars, S.M.Lāčauniece, M.R.Zuments, T.Kontrims (8.c).

Milzīgs paldies komandām par sacensību garu un godīgas spēles principa ievērošanu!
Liels paldies 8. klašu orientēšanās komandām par izrādīto drosmi pārbaudīt sevi un izzināt Salaspili!
Bildes šeit.


Mūsu skola - ekoskola!

14. septembrī Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē skolotāja Anna Grenciņa-Grencione ar aktīvākajiem EKO pulciņa dalībniekiem kopā ar 56 Latvijas skolām saņēma zaļo sertifikātu.


Drošu jauno mācību gadu!

12. septembrī Salaspils pašvaldības policists iepazīstina 1. a klases skolēnus ar kārtības un drošības noteikumiem. Skolēni sajūsminās par policista ekipējumu.


Ir sācies 2018./19.m.g.

Zinību dienas svinīgajā līnijā šogad pulcējās 1054 skolēni ar saviem skolotājiem un vecākiem. Skolēnu saimi papildināja piecas pirmās klases un divas desmitās. Gan skolas direktore Vera Kalniņa, gan novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars līdz ar laba vēlējumiem, uzsākot jauno darba cēlienu, īpaši sveica 9. klases skolnieku Arti Vijupu, kurš no Eiropas jauniešu informātikas olimpiādes pārveda bronzas medaļu, un viņa skolotāju Ievu Hermani.

Lai šajā mācību gadā Artim tikpat veiksmīgi un vēl veiksmīgāki starti!

1.a klase ar skolotāju Sintiju Lauri

1.b klase ar skolotāju Ingu Grimu

1.c klase ar skolotāju Viju Griestiņu

1.d klase ar skolotāju Ivetu Šulcu

1.e klase ar skolotāju Sintiju Lilienšteinu

Skatīt pasākuma bildes.


Skolēnu sasniegumi 2018./19.m.g.

LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2019 darbā ar talantīgajiem skolēniem mēs esam augstajā 11. vietā lielo skolu grupā!

Mācībās labāko 2018./19.m.g. noslēgumā saraksts šeit.

Valsts mēroga olimpiādes, konkursi, sacensības

Artis Vijups (9. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece, Zanda Nelsone), 1. vieta informātikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane, Ivars Atteka- Pirmā programmēšanas skola), 1. vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece, Zanda Nelsone), 1. vieta Latvijas atklātajā datorikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane), 1. vieta starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs" (sk. Aiga Priedniece).

12.kl. komanda (Niks Stafeckis, Krista Zalaka, Loreta Caunīte, Leonora Dedele un Laura Fučedži) - 1. vieta konkursā "Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai” (sk. Ruta Ilgaža).

8.-9.kl. komanda(Karlīna Brunovska, Dāvis Imants Ozoliņš, Agnese Cunska, Elizabete Gailīte, Kristiāna Koka, Ērika Kristiāna Pakse, Annija Stepiņa, Elīza Ance Zelča, Artis Tipsis, Sindija Reinholde) - 1. vieta konkursā "Latviešu komponista J.Cimzes muzikālās un pedagoģiskās darbības devums Latvijai, izmantojot didaktisko spēli” (sk. Anna Priedeslaipa).

Valda Vasariete (5. klase) - 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā 64 lauciņu klasiskajā dambretē.

Komanda (Gustavs Dosbergs, Edvards Krasnais, Sandra Kirilova, Adele Tifanija Romano, Viesturs Skalbe, Valda Vasariete, Emīlija Ausma Širaka, Karlīna Koršuna, Marks Žihars, Kristaps Rūtiņš-Rūtenbergs, Armands Liepiņš, Indra Gāga, Markuss Feifers, Jūlija Krūmiņa) (4.-7.kl.) - 1. vieta “First Lego League Latvia” sacensībās kategorijā Pamatvērtības (sk. Sandijs Krastiņš, Ieva Pudža, Ruta Ilgaža).

Rasma Sandra Knipše (9. klase) - 2. vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža, Aiga Priedniece), 2. vieta Profesora Cipariņa kluba konkursā.

Uvis Gūtmanis (5. klase) - 2. vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Kristīne Kelerta, Aiga Priedniece).

9.kl. komanda (Artis Vijups, Toms Zvirgzdiņš, Vineta Bojāre, Sanija Puriņa, Grieta Ieviņa, Rasma Sandra Knipše, Kristiāns Francis Cagulis) - 2. vieta komandu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2018" (sk. Aiga Priedniece, Zanda Nelsone, Ruta Ilgaža).

Sandis Jurciks (8. klase) - 3. vieta Latvijas čempionātā F1N lidmodeļu klasē (sk. Aivars Ozols).

Mareks Laiviņš (7. klase) - 3. vieta Latvijas čempionātā F1N lidmodeļu klasē (sk. Aivars Ozols).

Teātra sporta pulciņš (Jēkabs Čudars, Anna Geižāne, Alise Ungure, Paula Vasariete) (8.-9. klase) - 3. vieta Rīgas kausā teātra sportā (sk. Anda Vaivade).

Elvita Ozola (6. klase) - atzinība Latvijas Satversmes tiesas zīmējumu konkursā "Manas pamattiesības Satversmē" (sk. Daina Tauriņa).

Alise Evelīna Toča (6. klase) - atzinība Latviešu Valodas aģentūras skolēnu radošo darbu konkursā "Mans bērnības stāsts" (sk. Māra Goba).

Reģionālās olimpiādes, konkursi, sacensības, skates

Alise Ungure (9. klase) - augstākā pakāpe skatuves runas konkursā Pierīgas reģionā (sk. Anda Vaivade).

Agate Augustauska (3. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā Pierīgas reģionā (sk. Anda Vaivade).

Adrians Gorodņičijs (3. klase) - 1. vieta Rīgas Jauno tehniķu centra LEGO konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk" (sk. Agita Grigorjeva).

Bruno Graudiņš (1. klase) - 1. vieta Rīgas Jauno tehniķu centra LEGO konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk" (sk. Agita Grigorjeva).

5.-9.kl. Lakstīgalas (Agneta Kubiļus, Terēze Petkeviča, Adele Tifanija Romano, Arta Vagale) - 1. pakāpe latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2019" Rīgas reģionā (sk. Aija Pizāne).

1.-4.kl. Lakstīgalas (Greta Sergejeva, Rēzija Paula Plisko, Ieva Logina, Katrīne Sergejeva, Madara Šāble) - 1. pakāpe latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2019" Rīgas reģionā (sk. Aija Pizāne).

1.-3.kl. folkloras kopa (Laura Krasta, Jānis Logins, Eduards Putniņš, Agate Bondareva, Amanda Rieksta, Nikola Zvaigzne, Gerda Dinbire, Krista Jeroščeva, Luīza Rupeika, Daniels Sokolovs, Beāte Mihalčuka, Ieva Logina, Annija Oldenburgere, Anete Titāne, Keita Titāne) - 1. pakāpe folkloras kopu skatē “Pulkā eimu, pulkā teku 2019" Piedaugavas reģionā (sk. Gita Kalniņa).

Komanda (Gustavs Dosbergs, Edvards Krasnais, Sandra Kirilova, Adele Tifanija Romano, Viesturs Skalbe, Valda Vasariete, Emīlija Ausma Širaka, Karlīna Koršuna, Marks Žihars, Kristaps Rūtiņš-Rūtenbergs, Armands Liepiņš, Indra Gāga, Markuss Feifers, Jūlija Krūmiņa) (4.-7.kl.) - 1. vieta “First Lego League Latvia” sacensībās kategorijās Projekts un Pamatvērtības (sk. Sandijs Krastiņš, Ieva Pudža, Ruta Ilgaža).

Lidmodelistu komanda (Roberts Lavrinovičs, Kristiāns Volks, Mareks Laiviņš, Sandis Jurciks) (4.-8. klase) - 1. vieta Kuldīgas atklātajās sacensības F1N lidmodeļu klasē (sk. Aivars Ozols).

Sandis Jurciks (8. klase) - 2. vieta Kuldīgas atklātajās sacensības F1N lidmodeļu klasē (sk. Aivars Ozols).

Roberts Lavrinovičs (8. klase) - 2. vieta Kuldīgas atklātajās sacensības F1N lidmodeļu klasē (sk. Aivars Ozols).

7.-9.kl. komanda (Artis Vijups, Jēkabs Čudars, Leo Kristians Spūle) - 2. vieta MTC (Meridian Trivia Competition) erudīcijas konkursā angļu valodā Rīgas reģionā (sk. Maija Rozenšteine).

Lidmodelistu komanda (Roberts Lavrinovičs, Kristiāns Volks, Kristaps Rūtiņš-Rūtenbergs, Mareks Laiviņš, Sandis Jurciks) (4.-8. klase) - 2. vieta Rīgas atklātajās sacensības F1N lidmodeļu klasē (sk. Aivars Ozols).

Mareks Laiviņš (7. klase) - 3. vieta Rīgas atklātajās sacensības F1N lidmodeļu klasē (sk. Aivars Ozols).

6.kl. komanda (Mārtiņš Sjomkāns, Mārtiņš Zaķis, Kristiāns Ligeris, Renārs Kancevičs, Edvards Gleizds) - 3. vieta Rīgas reģiona konkursā "Gribu būt mobils” (sk. Dace Kontrimiene).

Starpnovadu olimpiādes, sacensības, konkursi, skates

Artis Vijups (9. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane, Ivars Atteka - Pirmā programmēšanas skola), 1. vieta vēstures olimpiādē (sk. Annija Bergmane), 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece, Zanda Nelsone), 2. vieta fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska), 2. vieta ķīmijas olimpiādē (sk. Solvita Bendrāte), 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), atzinība bioloģijas olimpiādē (sk. Anna Grenciņa-Grencione).

Niks Stafeckis (12. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk.Brigita Mežgale-Turlaja), 1. vieta filozofijas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), 2. vieta politikas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), 3. vieta vēstures olimpiādē (sk. Inga Vītuma-Brūvere), atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Laima Pamiljane).

Kristers Mārtiņš Gelašs (11. klase) - 1. vieta fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska), 1. vieta informātikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane), 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Rinalds Valts Zariņš (12. klase) - 1. vieta fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska), 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Aleksandra Kasakovska (11. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece), atzinība vācu valodas olimpiādē (sk. Svetlana Bondarenko).

Uvis Gūtmanis (5. klase) - 1. vieta konkursā "Can I do It" (sk. Laura Goldberga), 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Kristīne Kelerta, Aiga Priedniece).

Daniela Vanceviča (10. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Alise Ungure (9. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Krists Vidzis (7. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Agate Augustauska (3. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Mārtiņš Razgals (2. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Diāna Penka).

Koris "Sonāre" (5.-12. klase) - 1. pakāpe koru skatē (sk. Lāsma Streiķe).

Koris (2.-4. klase) - 1. pakāpe koru skatē (sk. Aija Pizāne).

Eva Linde (10. klase) - 2. vieta vācu valodas olimpiādē (sk. Svetlana Bondarenko), atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Estere Ozola (12. klase) - 2. vieta vēstures olimpiādē (sk. Inga Vītuma-Brūvere).

Jēkabs Čudars (8. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone, Aiga Priedniece).

Markuss Dreiks Jansons (7. klase) - 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Nora Krūmiņa (7. klase) - 2. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (sk. Evita Pauriņa).

Frīda Binduka (7. klase) - 2. vieta 9. atklātajā vizuālās mākslas konkursā „Interpretācija” (sk. Aija Belija).

Gabriela Ježaka (5. klase) - 2. vieta latviešu valodas olimpiādē (sk. Anita Voras).

Terēze Mulareka (4. klase) - 2. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Tīna Letīcija Bole (3. klase) - 2. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Matīss Začs (2. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Inga Zīle).

Sofija Gedjuna (2. klase) - 2. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Henrijs Rimša (1. klase) - 2. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Vokālais ansamblis "Atvariņi" (Madara Šāble, Dārta Novika, Dita Dzene, Annija Austruma, Una Nelsone, Elīza Slokenberga, Agneta Kubiļus, Madara Vāgnere, Amēlija Jurševska, Elizabete Lasmane, Zane Hmeļņika) (2.-5. klase) - 2.pakāpe konkursā "Balsis" (sk. Aija Pizāne).

Kristiāns Francis Cagulis (9. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece, Ruta Ilgaža), 3. vieta ķīmijas olimpiādē (sk. Solvita Bendrāte), atzinība fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska).

Krista Zalaka (12. klase) - 3. vieta politikas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Artūrs Šāblis (9. klase) - 3. vieta vēstures olimpiādē (sk. Annija Bergmane).

Ervīns Karavackis (7. klase) - 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Mārtiņš Sjomkāns (6. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Dace Kontrimiene, Aiga Priedniece).

Līva Zuja (6. klase) - 3. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (sk. Evita Pauriņa).

Madara Grantiņa (4. klase) - 3. vieta konkursā "Can I do It" (sk. Ilze Logina).

Paulīna Vališevska (2. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Anna Zālīte).

Rasma Sandra Knipše (9. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža), atzinība ķīmijas olimpiādē (sk. Solvita Bendrāte).

Dārta Dāne (1. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Inga Grima), atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Inta Veinšteina).

Karīna Elizabete Valtere (11. klase) - atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Laima Pamiljane).

Grieta Ieviņa (9. klase) - atzinība vēstures olimpiādē (sk. Annija Bergmane).

Toms Zvirgzdiņš (9. klase) - atzinība fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska).

Aleksandra Gorbačenko (9. klase) - atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Sanita Ceirule).

Gusts Matīss Apermanis (8. klase) - atzinība angļu valodas olimpiādē (sk. Lūcija Sniķere).

Emīlija Ausma Širaka (5. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Kristīne Kelerta, Aiga Priedniece).

Una Nelsone (4. klase) - atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Madara Upeniece (3. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Agita Grigorjeva).

Elizabete Lapiņa (3. klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē (sk. Ilze Čudare).

Aleksandrs Geižāns (3. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Ilze Čudare).

Ketrina Novicka (3. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Nadežda Pavlova).

Komanda (Anna Hrističa, Līva Zuja, Ervīns Karavackis, Leo Kristians Spūle, Jēkabs Čudars, Evija Petrovska) (6.-8. klase) - atzinība kombinētajā vēstures un sociālo zinību olimpiādē (sk. Daina Tauriņa, Annija Bergmane, Laura Grava, Uldis Tomass Šimens).

Starpnovadu sporta sacensības

Zane Freimane (10. klase) - 1. vieta 100 m barjerskriešanā, 1. vieta augstlēkšanā, 2. vieta 100 m skrējienā, 2. vieta tāllēkšanā, 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Ieva Rence (11. klase) - 1. vieta 100 m skrējienā, 1. vieta 400 m skrējienā, 1. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Sandis Dzenītis (11. klase) - 1. vieta 400 m skrējienā, 1. vieta tāllēkšanā, 1. vieta šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Markuss Dāgs Krūze (5. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē, 1. vieta 300 m skrējienā, 1. vieta 800 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Filips Rils (4. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē, 1. vieta tāllēkšanā, 2. vieta 80 m barjerskrējienā (sk. Austris Šaicans).

Patriks Sokorovs (4. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē, 1. vieta 60 m sprintā, 2. vieta tāllēkšanā (sk. Austris Šaicans).

Annija Stepiņa (8. klase) - 1. vieta tāllēkšanā, 1. vieta augstlēkšanā, 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Marija Katrīna Siliņa (4. klase) - 1. vieta augstlēkšanā, 2. vieta 60 m barjerskrējienā, 2. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Jēkabs Čudars (8. klase) - 1. vieta 400 m skrējienā, 2. vieta 110 m barjerskriešanā, 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Marks Melins (4. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē, 2. vieta 60 m barjerskrējienā, 3. vieta bumbiņas mešanā (sk. Austris Šaicans).

Mārtiņš Zuments (8. klase) - 1. vieta tāllēkšanā, 2. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Mārtiņš Zaķis (6. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē, 2. vieta 300 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone-Pobiaržena).

Kristers Circāns (3. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē, 2. vieta 60 m sprintā (sk. Madara Miķelsone-Pobiaržena).

Alise Akmane (3. klase) - 1. vieta bumbiņas mešanā, 2. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Madara Miķelsone-Pobiaržena).

Kristiāns Volks (5. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē, 3. vieta tāllēkšanā (sk. Austris Šaicans).

Lūkass Ķikusts (3. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē, 3. vieta 60 m barjerskrējienā (sk. Madara Miķelsone-Pobiaržena).

Rinalds Valts Zariņš (12. klase) - 1. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Karlīna Brunovska (9. klase) - 1. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Ričards Jānis Liepiņš (6. klase) - 1. vieta šķēpa mešanā (sk. Madara Miķelsone-Pobiaržena).

Raivis Ruzģis (6. klase) - 1. vieta lodes grūšanā (sk. Madara Miķelsone-Pobiaržena).

Agate Bainora (5. klase) - 1. vieta augstlēkšanā (sk. Austris Šaicans).

Ēriks Anspaks (5. klase) - 1. vieta 80 m barjerskrējienā (sk. Austris Šaicans).

Meiteņu komanda (Elizabete Putniņa, Ieva Rence, Zane Freimane, Laine Sokolova) (10.-12. klase) - 1. vieta 4 x 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Mārtiņš Zuments, Kristiāns Cagulis, Artūrs Šāblis, Eduards Doroņins) (8.-9. klase) - 1. vieta 4 x 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Leo Kristiāns Spūle, Kristians Armanovs, Ričards Jānis Liepiņš, Mārcis Karašovs, Jānis Kazerovskis, Krišjānis Āboltiņš) (6.-7. klase) - 1. vieta četrcīņā (60 m sprints, bumbiņas mešana, tāllēkšana, 500 m) (sk. Madara Miķelsone-Pobiaržena, Valda Kublicka).

Kristiāna Poļakova (11. klase) - 2. vieta lodes grūšanā, 2. vieta šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Kristiāna Zeimule (6. klase) - 2. vieta 80 m sprintā, 2. vieta 300 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Milēna Blate (4. klase) - 2. vieta 60 m sprintā, 3. vieta tāllēkšanā (sk. Austris Šaicans).

Paula Naumova (4. klase) - 2. vieta 4 X 100 m stafetē, 3. vieta 60 m sprintā (sk. Austris Šaicans).

Rasma Knipše (9. klase) - 2. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Enija Zaharevska (6. klase) - 2. vieta četrcīņā individuāli (sk. Austris Šaicans).

Elvita Ozola (6. klase) - 2. vieta lodes grūšanā (sk. Madara Miķelsone-Pobiaržena).

Edvards Krasnais (5. klase) - 2. vieta 80 m sprintā (sk. Austris Šaicans).

Estere Kļaviņa (5. klase) - 2. vieta tāllēkšanā (sk. Austris Šaicans).

Emīls Līcītis (5. klase) - 2. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Austris Šaicans).

Elīza Andra Ozoliņa (4. klase) - 2. vieta lodes grūšanā (sk. Austris Šaicans).

Roberts Ramza (3. klase) - 2. vieta 300 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone-Pobiaržena).

Zēnu komanda (Valts Zariņš, Kristiāns Daņilovs, Sandis Dzenītis, Sandis Reinvalds) (11.-12. klase) - 2. vieta 4 x 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Meiteņu komanda (Alise Stroža, Nikola Barone, Karlīna Brunovska, Annija Stepiņa) (8.-9. klase) - 2. vieta 4 x 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Meiteņu komanda (Enija Zaharevska, Keita Kožuhovska, Elīza Āboliņa, Marta Elizabete Siliņa, Alise Evelīna Toča, Frīda Binduka) (6.-7. klase) - 2. vieta četrcīņā (60 m sprints, bumbiņas mešana, tāllēkšana, 500 m) (sk. Austris Šaicans, Madara Miķelsone-Pobiaržena, Valda Kublicka).

Gustavs Dosbergs (5. klase) - 3. vieta 80 m sprintā, 3. vieta 300 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Elizabete Putniņa (12. klase) - 3. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Kristiāns Daņilovs (12. klase) - 3. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Simona Reihmane (10. klase) - 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Armands Cunskis (9. klase) - 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Nikola Barone (12. klase) - 3. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Džeina Kļavapure (9. klase) - 3. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Tomass Kontrims (8. klase) - 3. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Aleksandrs Sproģis (8. klase) - 3. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Krišjānis Āboltiņš (7. klase) - 3. vieta četrcīņā individuāli (sk. Valda Kublicka).

Elīna Bainora (3. klase) - 3. vieta augstlēkšanā (sk. Sandis Rjabinovs).

Zēnu komanda (Emīls Līcītis, Rihards Strautiņš, Gustavs Dosbergs, Ričards Galviņš, Adrians Rutkis, Kristaps Tripans, Gustavs Līpenītis, Filips Rilss) (4., 5. klase) - 3. vieta sporta sacensībās "Tautas bumba" (sk. Austris Šaicans).