Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
izglītības programmas
vērtēšanas kārtība
konsultāciju grafiks
attālinātās mācības
datorika
dabaszinātnes
atbalsta komanda
karjeras izglītība

Noderīgas saites


Skolas mērķi un uzdevumi

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

Skolas uzdevumi:

īstenot pilnu pamatizglītības programmu atbilstoši valsts pamatizglītības standartam;
īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
izvēlēties izglītošanās darba metodes un formas;
sadarboties ar vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem;
efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos līdzekļus.

Salaspils 1.vidusskolas vīzija: mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts.